Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ποιότητα & Ασφάλεια

Τμήμα Ποιότητας

Η Ποιότητα είναι διεθνώς αντιληπτή και συνώνυμη με τις υψηλού επιπέδου προσδοκίες σχετικά με την λειτουργικότητα μίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Με αυτή την έννοια, η ποιότητα δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια [Garvin,1988]. Ορίζεται, όμως, ως η πληρότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που έχει την δυνατότητα να ικανοποιεί της δεδομένες ανάγκες [ANSI/ASQC, 1978].

Χρήσιμα links:

Υπουργείο Υγείας - Ποιότητα και Αποδοτικότητα

European Society for Quality in Healthcare

American Health Quality Association

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Θέση: Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος

Επικοινωνία:
Τηλέφωνα: 2132088752, 2132088574
Fax: 2132088752
e-mail:tm.poiotitas@hippocratio.gr
paraskeva@hippocratio.gr

Το τμήμα Ποιότητας συστάθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 19600/14-12-17 Απόφαση Διοίκησης.

Ο ρόλος του Τμήματος συνίσταται στην ανάδειξη, προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθοριστεί από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, καθώς και η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς την Διοίκηση για δράσεις βελτίωσης της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στόχος του Τμήματος είναι η υποβοήθηση και υποστήριξη της Συνεχούς Βελτίωσης, της ποιότητας των διεργασιών και διαδικασιών, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης φροντίδας, που βρίσκεται σε εναρμόνιση με το σκοπό και τη λειτουργεία του Νοσοκομείου και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το τμήμα Ποιότητας εργάζεται επί ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Δράσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα της Επιστημονικά τεκμηριωμένης αλλά και της προσλαμβανόμενης ποιότητας (από τους ασθενείς και συγγενείς αυτών), και καλύπτουν κυρίως τις πτυχές (α) της Ασφάλειας των Κλινικών Παρεμβάσεων, (β) της μείωσης του Χρόνου Αναμονής,

Στο πλαίσιο αυτό, και μετά από συνεργασία με τα τις αντίστοιχες (ανά πεδίο) ομάδες εργαζομένων και επιστημονικών υπευθύνων και υπό την καθοδήγηση της Διοίκησης, έχει αναπτύξει σημαντικό εύρος δράσεων, πρωτότυπων και επιστημονικά θεμελιωμένων σχετικά με τα εξής πεδία:

ΣΚΟΠΟΣ: Εντοπισμός συχνότερων ειδών κλινικών λαθών και των αιτιών αυτών, ώστε μέσω της συγκεκριμένης υποστήριξης της κάθε κλινικής ομάδας να οδηγηθούμε σε μείωση των λαθών και βελτίωση της ασφάλειας του Ασθενούς.

1) ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Γραπτή αναφορά – περιγραφή συμβάματος από τα κλινικά και εργαστηριακά τμήματα.

Παρεμβάσεις:

 1. Τοποθέτηση χειρολαβών σε όλες τις τουαλέτες των θαλάμων ασθενών.
 2. Προγραμματισμός σταδιακής επιδιόρθωσης ή τοποθέτησης πτυσσόμενων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε όλες της κλίνες ασθενών.
 3. Σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου ασθενών – συνοδών με μέτρα πρόληψης πτώσεων στα αγγλικά και ελληνικά, τοποθετήθηκε σε κάθε θάλαμο.

2) ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (PERI- OPERATIVE CARE).

Ειδικό Πρόγραμμα Καταγραφής Συμβαμάτων κατά την προεγχειρητική φροντίδα ασθενών πέραν της προδιαγεγραμμένης πορείας με την συμβολή του Πανεπιστημίου Πειραιά στην υποστήριξη επί της μεθοδολογίας με διεθνές πρωτόκολλο δωρεάν.

3) ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Μέσω παρακολούθησης και συνεργασίας με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και το Μικροβιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου.

Ανάδειξη- μέτρηση του βαθμού δυσλειτουργίας στην διαχείριση δειγμάτων και αναθεώρηση διαδικασίας προκειμένου να επιτευχθεί ο γρηγορότερος δυνατόν χρόνος απάντησης επί των δειγμάτων με τις καλύτερες συνθήκες ασφάλειας.

 

Παρέμβαση: Μεθοδεύτηκε απ΄ το Τμήμα Ποιότητας και υλοποιήθηκε επέκταση υφιστάμενου δικτύου Σωληνωτού Ταχυδρομείου σε όλους τους ορόφους του Νοσοκομείου

Ανάδειξη των σημείων πιθανής δυσλειτουργίας και ταλαιπωρίας των ασθενών με πρώτο στόχο την εξάλειψη καθυστερήσεων και την έναρξη θεραπείας του ασθενή στο συντομότερο δυνατό χρόνο και στη συνέχεια την καλύτερη στήριξή τους..

Παρέμβαση: Βελτίωση των βημάτων της διαδικασίας και ικανοποιητική μείωση του απαιτούμενου χρόνου ως αποτέλεσμα συνεργασίας με τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες.

Σκοπός η ανάδειξη του ποσοστού αναβολής χειρουργικών επεμβάσεων, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των αιτίων αναβολής με στόχο την αντιμετώπιση αυτών και την μείωση των αναβολών.

Παρέμβαση: Κατόπιν προσπάθειας συντονισμού του χρόνου αποστολής απάντησης των αναγκαίων εργαστηριακών εξετάσεων και του χρόνου επίσκεψης των αναισθησιολόγων σε συνεργασία και με τις προϊστάμενες των χειρουργικών τμημάτων, καταγράφεται ικανοποιητική μείωση εντός του 2019.

Εφαρμογή προγράμματος μέτρησης ικανοποίησης ασθενών με στοχευμένο ερωτηματολόγιο το οποίο συντάχθηκε, διανέμεται, και συλλέγεται από το Τμήμα Ποιότητας όπου συγκεντρώνονται τα στοιχεία και επεξεργάζονται μέσω αρχείου excel. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Διοίκηση του Νοσοκομείου όπου σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες γίνονται παρεμβάσεις για την βελτίωση των συνθηκών.

Πανελλαδική πρωτιά για το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών!

Είναι το πρώτο Δημόσιο Νοσοκομείο που διακρίνεται με την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EFQM (European Foundation for Quality Management) ως επιβεβαίωση και επιβράβευση της ποιότητας των παρεχόμενων διαδικασιών.

 1. Πιστοποίηση EFQM για την «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία EFQM- Committed to Excellence 2019 ( πρώτο επίπεδο) για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

  Certificate EFQM Emergency Department

 2. Πιστοποίηση EFQM για την «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία EFQM- Committed to Excellence 2019 ( πρώτο επίπεδο) για το Χειρουργείο Παραρτήματος.

  Certificate EFQM Operations Theater

 3. Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO-9001:2015,  Βιοπαθολογικού  Τμήματος.  

  CERT_IPPOKRATEIO-VIOPATHOLOGIKO_9001

 4. Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO- 9001:2015,  Μονάδας  Τεχνητού Νεφρού.

  CERT_IPPOKRATEIO-NEFRO_9001

   

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση