Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Αναφορά Παραβιάσεων Ενωσιακού Δικαίου

Στο Νοσοκομείο μας έχει οριστεί Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών για παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ.1 έως 25 του ν.4990/2022 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/11-11-2022) "Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L305) και λοιπές επείγουσες διατάξεις".  
 
Υπεύθυνη παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών:
Στεφανία Δελαπόρτα
 
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ. 2132088117
E-mail:yppa@hippocratio.gr
 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση