Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας : Κάπελα Μαρία
Τηλ : 2132088130

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία υπάγεται ιεραρχικά στο Διοικητή του Νοσοκομείου και διαρθρώνεται ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΗΛEΦΩΝΟ

Κάπελλα Μαρία  MSc,PhD

2132088130

Fax:2132088738

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ

 

Παθολογικός Τομέας

 

Καρακάλου Ευαγγελία, Τ.Ε,MSc

2132088735

Α΄Χειρουργικός Τομέας

Σαλούρου Μαρία, Τ.Ε,Msc.

2132088168

Εργαστηριακός Τομέας

Παπαναστάσης Χρήστος ,Τ.Ε,MSc.

2132088735

 Β΄Χειρουργικός Τομέας

Μπουτζιώνα Ουρανία, Τ.Ε,MSc

2132088749

 

Οι σκοποί της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι:

1.      Η παροχή Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Φροντίδας υψηλής ποιότητας στα άτομα που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία, στα Επείγοντα, καθώς και σε εκείνα που δέχονται φροντίδα στο σπίτι, σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία και τη τεχνική της Νοσηλευτικής Επιστήμης.

2.      Η στελέχωση των Νοσηλευτικών Τομέων του Νοσοκομείου σύμφωνα με τα Διεθνή Νοσηλευτικά Standards, λαμβάνοντας υπόψη τη Νοσηλευτική Νομοθεσία για την εξασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

3.      Η κατάρτιση Κανόνων Λειτουργίας της Υπηρεσίας και Καθηκοντολογίου ανά κατηγορία προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία και τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες του Νοσοκομείου.

4.      Η σύνταξη σχεδίου ετοιμότητας σε όλους του Νοσηλευτικούς Τομείς για την κάλυψη εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών.

5.      Ο προγραμματισμός, συντονισμός και έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης των Νοσηλευτικών Τομέων.

6.      Η θέσπιση Νοσηλευτικών Κριτηρίων για την ποιοτική παροχή Νοσηλευτικής Φροντίδας.

7.      Η λειτουργία προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων.

8.      Η κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και υποστήριξης Φοιτητών Νοσηλευτικής για απόκτηση εμπειρίας σε νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

9.      Η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και η εφαρμογή τους, για τη βελτίωση των παρεχομένων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

       10.     Συμετοχή   στην ομάδα εκτίμησης και ελέγχου εφημεριών.

       11.      Η συνεργασία με τις άλλες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του.

       12.      Κάλυψη εφημεριών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες συνίστανται:

1.      Λειτουργία Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων.

2.      Διαχείριση εκπαιδευτικών αναγκών φοιτητών και μαθητών Νοσηλευτικής.

3.      Συνεργασία με τα Νοσηλευτικά στελέχη για τη βελτίωση της Νοσηλευτικής Φροντίδας μέσα από την εκπαίδευση.

4.      Τήρηση Μητρώου Εκπαιδευτικών Αδειών.

5.      Εισαγωγική εκπαίδευση νεοπροσλαμβανομένων.

6.      Πρόγραμμα προσανατολισμού νεοπροσλαμβανομένων.

 Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 106/25-2-88/Α4/203) καθορίστηκαν οι όροι και οι προυπουθέσεις  για τη χορήγηση τίτλου ειδικού νοσηλευτή.

Για τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ορίζονται οι παρακάτω ειδικότητες:

 • Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα
 • Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα
 • Παιδιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα
 • Ψυχιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα

       To Φ.Ε.Κ 106/25-2-1988 (αρ.1) καθορίζει τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων. Σύμφωνα με το Νόμο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Νοσηλευτές Π.Ε ή Τ.Ε, να έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία .

     Το Γ.Ν.Α "Ιπποκράτειο" , πληρώντας τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο, άρχισε να χορηγεί την Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα τον Οκτώβριο του 2006.

Το πρόγραμμα Παθολογικής Ειδικότητας έχει διάρκεια 12 μήνες,ολοκληρώνεται σε 4 εκπαιδευτικές ενότητες και περιλαμβάνει περίπου 1600-1700 ώρες θεωρίας και κλινικής άσκησης μεικτά.Υπεύθυνη γενικά για την λειτουργία των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων είναι η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας.Θεωρητικά μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα Δευτέρα και Τρίτη,ενώ τις υπόλοιπες μέρες γίνεται κλινική άσκηση των ειδικευομένων στα νοσηλευτικά  τμήματα.

Το σύστημα εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική εκπαίδευση
 • Πρακτική άσκηση
 • Γραπτή εξέταση
 • Η τελική αξιολόγηση για την απόκτηση του τίτλου ειδικού νοσηλευτή γίνεται με προφορική εξέταση από τριμελή επιτροπή που καθορίζεται από Υπουργείο Υγείας,εφόσον οι υποψήφιοι έχουν περατώσει με επιτυχία τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές ενότητας.

Το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται από 27/4/2011 στο πρόγραμμα είναι :

 • Κοντού Βασιλική: Νοσηλεύτρια ΤΕ,Msc υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος Παθολογικής  Νοσηλευτικής Ειδικότητας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2088311

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο συνεργάζεται για την πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών με τα παρακάτω ιδρύματα και Σχολές:

·         Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιαστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών

·         Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας

·         Τμήμα Νοσηλευτικής  ΤΕΙ Ηπείρου

·         Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμίας

·         Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πατρών

·         ΤΕΕ-ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΙΕΚ

·         ΙΕΚ-ΕΚΑΒ

 

                                                  

        ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  ΜΕ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

        Από το 2006 έως το   2016  έχουν αποκτήσει Νοσηλευτική ειδικότητα στο ΓΝΑ Ιπποκράτειο  122  Νοσηλευτές/τριες εκ των οποίων:

 • οι 82 Νοσηλευτές/τριες  είναι του Ιπποκρατείου
 • οι  40 Εξωτερικοί  Νοσηλευτές
 • 2  Νοσηλευτές (του Ιπποκρατείου) που απέκτησαν Χειρουργική Ειδικότητα στο Νοσοκομείο του Ευαγγελισμού και
 • 1 Νοσηλεύτρια (του Ιπποκρατείου) με Ψυχιατρική Ειδικότητα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015

Η εκπαίδευση προγραμματίστηκε βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού και από τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της υγείας.

Έτσι οργανώθηκαν:

1.Εκπαιδευτικά μαθήματα για όλο το προσωπικό.

Πραγματοποιήθηκαν 4 εκπαιδευτικά μαθήματα (κλινικά φροντιστήρια) για όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό:

Α.Ασφαλής προετοιμασία και χορήγηση Χημειοθεραπευτικών Φαρμάκων.

Β.Επαγγελματική εξουθένωσητων εργαζομένων μέσα στο εργασιακό πλαίσιο.

Γ.Υποστηρικτικές ομάδες εργαζομένων μέσα στο εργασιακό πλαίσιο.

α.Θεωρητικό και β.Βιωματικό μέρος(ομάδες εμπειρίας).

Δ.Αξιολόγηση Βακτηριακής κατάσταση Χρονίων Ελκών.

2.BLS (basiclifesupport).

Βασική υποστήριξη της Ζωής σε συνεργασία με την ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Εντατικής Θεραπείας(Πρόεδρος κ.Λάτσιος Γεώργιος) της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής σε συνεργασία με το European Resuscitation Council(Ευρωπαικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης).

'Ελαβαν πιστοποίηση ως ανανήπτες 126 Νοσηλευτές/τριες  από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και από το Ευρωπαικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης.

3.Εξωνοσοκομειακή Εκπαίδευση.

Το Νοσηλευτικό προσωπικό είχε έντονη παρουσία σε συνέδρια, ημερίδες και σε σεμινάρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό με ενεργή συμμετοχή με παρουσιάσεις εργασιών,αναρτημένων ανακοινώσεων αλλά και ως μέλη Οργανωτικών και Επιστημονικών Επιτροπών.

4.Πρακτική άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής  ΤΕΙ: ΑΘήνας-Λαμίας -Κρήτης και Πάτρας

Πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση 40 φοιτητές (20 ανά εξάμηνο).

5.Εποπτεία κλινικής άσκησης Φοιτητών και σπουδαστών Νοσηλευτικών Σχολών (ΑΕΙ-ΤΕΙ)-μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και δευτεροβάθμιας (ΕΠΑΛ) εκπαίδευσης.

6.Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα.

Το 2014-2015 παρακολουθούν την Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα 12 (δώδεκα) Νοσηλευτές/τριες.Η τελική αξιολόγηση για την απόκτηση του τίτλου ειδικού νοσηλευτή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

 Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2015-2016

1.Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα. 

To εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 παρακολουθούν την Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα 13 Νοσηλευτές/τριες

2.Πρακτική άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής  ΤΕΙ: ΑΘήνας-Λαμίας -Κρήτης και Πάτρας

Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 10 φοιτητές

3.Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΕ-ΙΕΚ

Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 20 σπουδαστές ΤΕΕ-ΙΕΚ

4.BLS (basiclifesupport). 

Συνεχίζονται τα μαθήματα στην Καρδιολογική Εταιρεία για όλο το προσωπικό.

5.Εκπαιδευτικά μαθήματα για όλο το προσωπικό. 

Στα πλαίσια της αναγκαιότητας για συνεχιζόμενη εκπαίδευση του Νοσηλευτικού προσωπικού θα πραγματοποιηθούν για το Εκπαιδευτικό Έτος 2015-2016  τα κάτωθι κλινικά φροντιστήρια

1.Υποστηρικτικές ομάδες εργαζομένων μέσα στο εργασιακό πλαίσιο.

α. Θεωρητικό μέρος και β. Βιωματικό μέρος(ομάδες εμπειρίας).

Ομιλήτρια : Κοιμτζίδου Άννα

Χρονική διάρκεια: 2 ώρες

Ημερ. διεξαγωγής: Πέμπτη : 22/10/2015 και ώρα:12:00 -14:00μ.μ.

2.Αξιολόγηση Βακτηριακής κατάστασης Χρονίων Ελκών

Ομιλητής:Κόνωνας Θεόδωρος

Χρονική διάρκεια: 2 ώρες

Ημερ. διεξαγωγής: Πέμπτη :05/11/2015 και ώρα:-12:00 -14:00μ.μ.

3.Επείγουσες καταστάσεις στο Σακχαρώδη Διαβήτη (παρουσίαση κλινικών περιστατικών)

Ομιλήτρα:Νούτσου Μαρίνα-    Διευθύντρια Παθολογίας -ΕΚΠΑ

Χρονική διάρκεια: 2 ώρες

Ημερ. διεξαγωγής: Πέμπτη :12/11/2015 και ώρα:-12:00 -14:00μ.μ.

4.Διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση του Εμφράγματος στα ΤΕΠ

Χρονική διάρκεια: 2 ώρες

Ομιλητής:Τσιάμης Ελευθέριος-Αν.Καθηγητής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής

Ημερ. διεξαγωγής: Πέμπτη : 26/11 /2015  και ώρα : 12:00 -14:00μ.μ.

5.Ηπατίτιδες από την πρόληψη στη θεραπεία

Χρονική διάρκεια: 2 ώρες

Ομιλητής:Κοσκίνας Ιωάννης –Καθηγητής Παθολογίας-ΕΚΠΑ

Ημερ. διεξαγωγής: Τετάρτη : 09/12 /2015  και ώρα : 12:00 -14:00μ.μ.

6.Γενικές αρχές αποστείρωσης-Νεότερα δεδομένα

Ομιλήτριες: Σέϊδου ΣοφίαΠροϊσταμένη Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής-κάτοχος Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας

Στάθη Μαρία,  Νοσηλεύτρια,MS(c) -κάτοχος Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας

Χρονική διάρκεια: 2 ώρες

Ημερ. διεξαγωγής: Πέμπτη : 14/01 /2016  και ώρα : 12:00 -14:00μ.μ.

7.Οξεοβασική Ισορροπία-Ερμηνεία αερίων αίματος

Ομιλητής: Δρυμούσης Παναγιώτης –Γενικός Χειρουργός –Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής

Ημερ. διεξαγωγής: Πέμπτη : 04/02 /2016  και ώρα : 12:00 -14:00μ.μ.

 

Τα κλινικά φροντιστήρια είναι υπό την αιγίδα της ΕΝΕ.

Θα χορηγηθούν τρεις(3) μονάδες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για κάθε κλινικό φροντιστήριο.

                                                           

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2016-2017

Στα πλαίσια της αναγκαιότητας της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Νοσηλευτικού προσωπικού η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Γραφείο Εκπαίδευσης  διοργάνωσε τα κάτωθι εκπαιδευτικά μαθήματα:

1.Υγιεινή Χεριών -Διαχείριση πολυανθεκτικών περιστατικών

Ομιλήτρια: Παρασκευά Αικατερίνη

Νοσηλεύτρια ΤΕ,MSc,Γρ.Επιτήρησης Λοιμώξεων 

Ημερ.διεξ:Πέμπτη:20/10/2016 και ώρα 12:00-14:00 μ.μ

2.Διαχείριση αποβλήτων υγειονομικής μονάδας -Πρόληψη λοιμώξεων που σχετίζονται με την χρήση καθετήρα.

Ομιλήτρια:Αγαπίου Μαρία

Νοσηλεύτρια ΤΕ,MSc,Γγ.Επιτήρησης Λοιμώξεων

Ημερ.διεξ.:Πέμπτη:10/11/2016 και ώρα 12:00 -14:00

3.Ενδονοσοκομειακή Ανακοπή-Αναγνώριση σημείων ανακοπής σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς.

Ομιλήτρια: Φαντάκη Μαρία

Νοσηλεύτρια ΤΕ,MSc

Ημερ.διεξ.:Πέμπτη:08/12/2016 και ώρα 12:00 -14:00

4.Ηπατίτιδες από την πρόληψη στη θεραπεία

Ομιλητής :Κοσκίνας  Ιωάννης

Καθηγητής Παθολογίας -ΕΚΠΑ

Ημερ.διεξ.:Πέμπτη :15/12/2016 και ώρα 12:00 -14:00

5.Διαγνωστική και Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Εμφράγματος 

Ομιλητής: Τσιάμης Ελευθέριος

Αν.Καθηγητής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής

Ημερ.διεξ.:Πέμπτη :12/01/2017 και ώρα 12:00-14:00

6.Επείγουσες καταστάσεις στον Σακχαρώδη διαβήτη 

Ομιλήτρια  : Νούτσου Μαρίνα 

Διευθύντρια  Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής

Ημερ.διεξ.:Πέμπτη: 26/01/2017 και ώρα 12:00-14:00

7.Γενικές αρχές αποστείρωσης -Νεότερα δεδομένα

Ομιλήτριες: Σέϊδου Σοφία, Στάθη Μαρία

Νοσηλεύτριες ΤΕ,MS(c)

Ημερ.διεξ.:Πέμπτη: 02/02/2017 και ώρα 12:00-14:00

8.Διαχείριση ασθενών με HIV

Ομιλήτρια: Σαμπατάκου Ελένη 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής 

Ημερ.διεξ.:Πέμπτη:09/02/2017 και ώρα 12:00-14:00

9.Εντερική -Παρεντερική σίτιση 

Ομιλήτρια Κατοίκου Ευαγγελία

Νοσηλεύτρια ΠΕ

Ημερ.διεξ.:Πέμπτη:  09/03/2017 και ώρα 12:00-14:00

10.Μεταγγίσεις -Αντιμετώπιση Επιπλοκών 

Ομιλήτρια: Μιλορόλα Κλεονίκη

Νοσηλεύτρια ΤΕ,MS(c)

Ημερ.διεξ:.Πέμπτη 30/03/2017

11.Διαχείριση αεραγωγού

Ομιλήτρια: Κατοίκου Ευαγγελία 

Νοσηλεύτρια ΠΕ

Ημερ.διεξ.Πέμπτη:  25/05/2017 και ώρα 12:00-14:00

Tα μαθήματα (1 έως11) θα  πραγματοποιηθούν  στην βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου,Έβρου 61-63.

Είναι υπό την αιγίδα της ΕΝΕ και μοριοδοτούνται με 1(μία)Μονάδα Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης για κάθε θεματική ενότητα.

12.BLS/AED Ανανηπτών Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και αντιμετώπιση πνιγμονής. 

Τα σεμινάρια BLS/AED θα διεξαχθούν στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ,Ποταμιάνου 6.Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Γραφείο Νοσηλευτικής  Εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο για το προσωπικό του Ιπποκρατείου είναι δωρεάν.

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση