Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά Νοσηλείας – Βεβαιώσεις -Φάκελος Νοσηλείας Ασθενή

Τα πιστοποιητικά νοσηλείας , οι βεβαιώσεις των εξετάσεων και αντίγραφα φακέλου ασθενή χορηγούνται από το Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω των ΚΕΠ

Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση στο τηλέφωνο 2132088744

 1. Από τον ίδιο τον ασθενή με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας.
   

 2. Από τους οικείους του με εξουσιοδότηση από την οικεία Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ.
   

 3. Από τρίτους εφόσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό με επίσημα έγγραφα.
   

 4. Σε περίπτωση θανάτου οι νομιμοποιούμενοι κληρονόμοι του πρέπει να προσκομίσουν:

   α. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
   β. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
   γ. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης & αντίγραφο διαθήκης.

   

 5. Αν δεν είναι κληρονόμοι και έχουν νόμιμο συμφέρον πρέπει να προσκομίσουν εντολή από Εισαγγελέα.

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση