Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/16 (21 Α΄), Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπαγόμενο απευθείας στον Αναπληρωτή. Διοικητή .

          Στελέχωση Γραφείου: Κουρμούζης Παναγιώτης

          Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 2088711

Πρόσβαση

Το γραφείο στεγάζεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου. Στην πλήρη επέκτασή της λειτουργίας του , εξυπηρετεί τους πολίτες κατά την ολοήμερη λειτουργία του. Επιπλέον ο πολίτης πέραν της φυσικής ή έγγραφης επικοινωνίας,  μέσω ειδικού εντύπου μπορεί να επικοινωνήσει  σε 24ωρη βάση μέσω e-mailστην δ/νση grpoliti@hippocratio.gr

 

Φυλλάδιο για τα Δικαιώματα Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

 

 

Σκοποί-στόχοι

Η προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών να λαμβάνουν  υπηρεσίες  που προάγουν την υγεία τους  με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Η εξομάλυνση και εξάλειψη δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση τους.

Η διαχείριση   καταγγελιών  που αφορούν σε  περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία  τους  και θίγουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα  τους.

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από το πλέγμα των ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως:

•                  Ν.2071/92 (Α΄ 123/14.07.1992), Άρθρα 47 & 94-100,

•                  Ν.2716/99 (Α΄ 96/17.05.1999),  Άρθρα 1& 2,

•                  Ν.2519/97 (Α΄ 165/21.08.1997), Άρθρο 1,

•                  Ν.2619/98 (Α΄ 132/19.06.1998), Άρθρο 1,

•                  Ν.3418/05 (Α΄ 287/28.11.2005),

•                  Π.Δ.216/01 (Α΄ 167/25.07.2001).

Αρμοδιότητες

Στο Αυτοτελές Γραφείο  Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπάγονται βάσει της Υ.Α. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 (662 Β΄/2.3.2017), οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.
  2. Η ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
  3. Η ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
  4. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Επίσης τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.
  5. Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους από το Νοσοκομείο πολίτες.
  6. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή.
  7. Η παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
  8. Η ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.
  9. Η υποβολή προτάσεων για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Η Διοίκηση  του Νοσοκομείου και οι εργαζόμενοί του προσπαθούν με συνέπεια για την συνεχή βελτίωση  των υπηρεσιών που  παρέχουν.

Η γνώμη σας και η καλόπιστη κριτική σας είναι για μας πολύτιμη βοήθεια.

 

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση