Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

 

1. Ανακοίνωση  Διοικητή Νοσοκομείου σχετικά με την υπ. αρ. Φ.195/2013 Διακήρυξη για την  

    προμήθεια "Αναλώσιμου Υλικού" 

2. Ανακοίνωση Διοικητή Νοσοκομείου σχετικά με την υπ. αρ. Φ.215/2013 Διακήρυξη για την προμήθεια "Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων Εν Γένει"

 

 

 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση