Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Παλιοί Διαγωνισμοί

Παλιοί Διαγωνισμοί

Φ74/2017 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) Χειρουργικής Τράπεζας για τις ανάγκες των Κεντρικών Χειρουργείων του Νοσοκομείου (CPV33192230-3), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 26/03/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ


Φ26/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ iPACS ΤΟΥ Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:50324100-3) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.400,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ122/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ RDBMS INGRES - INGRES CLUSTER ΚΑΙ BLADE SERVER-STORAGE ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ NAS PROWARE PRONAS SN-3163 H, 14 HDD ΚΑΙ NAS PROWARE SERIES EN-2126JS3H-NQX, 12 HDD ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:50324100-3) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 28.520,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ123/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (CPV: 30200000-1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.912,80€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) .ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ 09-01-2018 ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ130/17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗς ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (CPV 79212100-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.518,00ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 


Φ124/2017 «Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού   διαγωνισμού για την  μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των αρχείων του  Νοσοκομείου ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017 ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ89/2017«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) ζεύγους ενδοσκοπίων πεπτικού σωλήνα για τις ανάγκες της Ηπατογαστρεντερολογικής Μονάδας της Β’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)». ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11/2017 ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ -ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Φ115 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ65/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:50334130-5) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ 6ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.550,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00Π.Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦ98/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΡΕΛΕ) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV:31682000-0) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.994,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ92/2017 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) αυτόματου πλυντηρίου απολυμαντή ενδοσκοπίων με θερμοχημική επεξεργασία μιας θέσεως (CPV33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του Γαστρεντερολογικού τμήματος του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Υποβολή οικονομικών προσφορών για τα είδη «Βηματοδότες, Απινιδωτές και Μέρη και Εξαρτήματα για βηματοδότες» (CPV: 33182210-4, 33182100-0, 33182240-3) για τρεις (3) μήνες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Φ57/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 6-7-8 ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ (CPV:50700000-2) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 26.412,02€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ58/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.793,70€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00Π.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ,ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ,ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ,ΧΟΙΡΕΙΟ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟ,ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ,ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ CPV:33186000-7 &ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ CPV:33184100-4 ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 


Φ90ΗΗΗΗΗΗ/2017 

Φ64/2017 Διακήρυξη Συνοπτικόυ Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Δικτυακής Υποδομής του Νοσοκομείου (CPV:50324100-3) προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.000,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/09/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ90/2017 <<Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την συντήρηση λογισμικού συστήματος RAC επί ένα έτος για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ.Αθηνών <<ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ>> ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9/2017 ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Φ88/2017 «Διενέργεια Ανοικτής Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «set προσωρινών υποκλείδιων σφαγιτιδικών και μηριαίων καθετήρων διπλού αυλού» συνολικής δαπάνης 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για πέντε μήνες και μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων. (CPV: 33141200-2) (Φ88/2017)»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 31/07/2017 ΩΡΑ: 15:00 Μ.Μ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ


Φ87/2017 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών βαφής διαφόρων χώρων του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» (CPV45442100-8) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/07/2017 ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ86/2017 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών υγρομονώσεων σε κτήρια του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» (CPV45442000-7) προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.620,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/07/2017 ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ79/2017 «Διενέργεια Ανοικτής Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροχών, μετωπών, ανταλλακτικών κλινών νοσηλείας και τοποθέτηση αυτών (CPV:39157000-7 Μέρη Επίπλων), προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.653,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν.Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και του παραρτήματος για δύο (2) μήνες, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ. Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/07/2017 ΩΡΑ: 09:00 Π.Μ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ


Φ29/2017 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος Υπερηχοτομογραφίας για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (CPV:33112200-0) προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 20/07/2017 ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ71/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μίας (1) Φορητής Ηλεκτροχειρουργικής Μονάδας (TOUR) αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ (micromotor) και χειρολαβές (CPV 33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.540 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (χαμηλότερη τιμή)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/07/2017 ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦ67/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (CPV: 71317210-8) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 37.003,32€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/07/2017 ΩΡΑ: 09:00ΠΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ (αρχείο doc)


Φ62/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" (CPV: 35111400-9) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.200,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13/07/2017 ΩΡΑ: 10:00ΠΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ (αρχείο doc)


Φ81/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΝΟΣΟΚ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 74.380,00ΣΥΜΠ ΦΠΑ ΓΙΑ 4ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ136/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV:50800000-3) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.454,02€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 09:00Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ61/2017 (ΕΣΗΔΗΣ 42789) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33181100-3 ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 160.042 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 17:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ


Φ44/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV98312000-3 ΔΑΠΑΝΗΣ 74.400ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-6-17 ΩΡΑ 21:00 Μ.Μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF


Φ15/17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) (CPV:50324100-3) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.508,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΩΡΑ: 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ60/2017 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 42512000-8 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.430,80€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ63/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV: 79710000-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 58.544,88ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2015     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 


Φ55/2017 (ΕΣΗΔΗΣ 42171) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (CPV: 33186000-7), ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΙ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ,

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 802.858,61 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 15:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ 22/17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV:50750000-7) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.200,01€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2015.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ: 09:00 Π.Μ.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Φ124/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ( CPV:50730000-1) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 28.794,01€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ27/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΓΟΥ (CPV 33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 28.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/06/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ


Φ23/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ (CPV 33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ),

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 01/06/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ "ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ" (CPV: 33182210-4,33182100-0,33182240-3) ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/5/2017 ΩΡΑ 15:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 13:30 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.


Φ12/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ-ΔΙΑΤΑΤΗΡΩΝ (CPV 33184410-0 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 58.673,08€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 31/05/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ


Φ5/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (CPV 33110000-4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 30/05/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ


Φ 28/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.) Γ.Π.Χ.Τ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ <<ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ>> ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.554,70€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Φ25/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 39313000-9 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.682,00€ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΜΑΪΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΠΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ102/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ ΤΗΣ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (CPV 33110000-4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.500€ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΠΜ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ22/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 50750000-7),ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 27.200,01€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ19/2017 (ΕΣΗΔΗΣ 40225) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ" (CPV: 33141614-7 ΣΑΚΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ), ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΙ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 99.728,40 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 15:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ20/2017 (ΕΣΗΔΗΣ 40226) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ" (CPV: 33141613-0 ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ),ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΙ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 163.494,06 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 15:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ13/2017 (ΕΣΗΔΗΣ 39673) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) (CPV:31154000-0), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 141.450,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 15:00


Φ16/2017 (ΕΣΗΔΗΣ 39675) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ (CPV:24931230-0) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 119.746,03 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ2/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV: 33198200-6) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.937,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 29/03/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ "ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ, ΧΟΙΡΕΙΟ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ (CPV: 33186000-7), ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (CPV: 33184100-4) "ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ (3 ΜΗΝΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3/2017 ΩΡΑ 15:00.

            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΧΕΔΙΟ 1 ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ 2 ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3 ΩΡΑ: 13:00 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Φ11/2017 (ΕΣΗΔΗΣ 38753)  ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (CPV: 33184300-6) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΙ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.285.397,6€, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/03/2017 ΩΡΑ: 15:00    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4/2017 ΩΡΑ 12:30


Φ7/2017 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SET ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (CPV: 33141200-2)  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 07/03/2017 10:00 Π.Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ "ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ, ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ" (CPV: 33182210-4, 33182100-0, 33182240-3).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 28/2/2017 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ


Φ4/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.972,40 ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Φ6/2017 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (CPV: 33184500-8) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  594.748,80€ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 27007)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ      ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07.03.2017 ΩΡΑ: 15:00ΜΜ


Φ3/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.120,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΣΥΜΠΕΡΙΛ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 27-28-29/12/16,ΔΑΠΑΝΗΣ 5800ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Φ101/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΜΕ CPV33141200-2 ΓΙΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 45000,00ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ127/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 27-28-29/12/2016, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.400,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.12.2016 ΤΡΙΤΗ 09:00ΠΜ


Φ100/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15000ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ135/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ


Φ135/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ <<ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΓΝΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΩΝ 2016ΚΑΙ 2017 ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ114/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ  28.698,61€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ64/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ87/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ COROSKOP ΔΑΠΑΝΗΣ 31.000,00ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 


Φ82/2016  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ  ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ  44.934,38 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ99/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΕΓΜΑΤΩΝ.  ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΔΥΟ (20 ΕΤΗ.ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000.00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ111/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  8,500,00€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ97/16 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 2ΕΤΗ                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ86/2016 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" (CPV: 33181100-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΘΑ, ΜΑΦ ΚΑΙ ΑΚΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ ΚΙ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Φ78/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.850,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ86/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΑΠΟΦΑΣΗ     ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19.09.2016 ΩΡΑ: 10:00ΠΜ   ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ


Φ96/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 31.000,00ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ77/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.917,69€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ82/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ (3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.934,38 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ92/2016 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ,ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 31/8/16 ΩΡΑ 9πμ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ


Φ87/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 31.000,00ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ86/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΛΕΒΟ-ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" (CPV: 33181100-3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΘΑ, ΜΑΦ ΚΑΙ ΑΚΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ ΚΙ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07.09.2016   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ85/2016 "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.976,66€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ"  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06.09.2016 10:00ΠΜ     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ84/2016 "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV: 98312000-3) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΚΙ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ"   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01.09.2016 ΩΡΑ: 10:00ΠΜ         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ63/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ CPV 39313000-9  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.957,94Ε ΣΥΜ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ46/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΟΡΩΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΑΠΑΝΗΣ 44.997,15 ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ45/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ ΦΠΑ ,ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΚΛΕΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΥΜ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΚΙ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.000€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 30.05.2016 ΩΡΑ 10:00ΠΜ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Φ13/2016ΕΠΑΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.700,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


Φ33/2016   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.737,91Ε.ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/5/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10ΠΜ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ39/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00E ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.05.2016 KAI ΩΡΑ 12:00 ΜΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ35/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP (CPV: 72225000-8) ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.690,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25.05.2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00ΠΜ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ43/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ "ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΜΑΣΤΟΥ" (CPV: 33140000-3) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΙ ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.736,70€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.05.2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00ΠΜ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ2/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑΥΜ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18.04.2016    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Φ39/16  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 15.04.2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ36/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ "ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ & ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ" - ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 98.948,95€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 11.04.2016 CPV 33141420-0 & 18424300-0  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ35/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP" -ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 3.690,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06.04.2016  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.937,00  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΩΡΑ 15.00Μ.Μ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Φ33/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ, Π/Υ 42.240,71€


Φ32/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, Π/Υ 35.372,76€


Φ 31/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, Π/Υ 28.792,23€


Φ 26/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ, Π/Υ 44.865,75€


Φ22/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑΙ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ20/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 43.796,29€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17.03.2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ13/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.700,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ12/2016: Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Αναισθησιολογικού Υγειονομικού Υλικού” (CPV: 33170000-2, Αναισθησία και Ανάνηψη) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 218.714,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος με δικαίωμα μονομερούς τρίμηνης παράτασης κατόπιν απόφασης ΔΣ του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2012» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 21209)  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ4/2016: Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων» (CPV: 33790000-4) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.744,14€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος με δικαίωμα μονομερούς τρίμηνης παράτασης, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 21012)   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ3/2016: Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» (CPV: 33140000-3) για ένα (1) έτος με δικαίωμα μονομερούς τρίμηνης παράτασης, προυπ/σας δαπάνης 241.530,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2012» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 21208)   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ HOOD ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΔΑΠΑΝΗΣ 2.160,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ11/2016)  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (CPV: 71317200-5) ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 36.285,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014 (Φ1/2016)    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ PIG-TAIL Φ7/16 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29.2.16 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00π.μ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUFOUR Φ8/16 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02.03.16 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RAC ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 19-2-2016,  ΩΡΑ: 09:00 πμ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ" Φ139/20145 CPV 33141114-2, ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18.02.2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑΑΜ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Φ 2/2016, CPV 90524100-7. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.02.2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ" CPV 33141420-0 & 18424300-0  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΑΝΤΙΩΝ" CPV 33141420-0 & 18424300-0 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 98.948,95Ε ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ.     ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29.01.2016     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. Φ141/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ» (CPV: 33184410-0) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΈΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.544,30€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.    ΑΠΟΦΑΣΗ


ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΔ146/2003 .   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ» (CPV: 33184410-0) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΈΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.544,30€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11.01.2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00ΠΜ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΠ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗς ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 31/12/15    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ((Φ/8-2015) ΜΙΝΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: "ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02.12.2015   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ"   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" (CPV:33140000-3) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 252.237,40 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2012 (Φ127/2015, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 17832)


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Φ 117/ΕΠΑΝ ΗΜΕΡ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16/11/2015 ΩΡΑ 12.00Μ.Μ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ" (CPV: 33184410-0)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.11.15 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00ΜΜ  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ" (CPV: 33194000-6, 33194100-7, 33194120-3, 33194200-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.559.578,14€, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 30.10.2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" (CPV: 33111721-1) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 420.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 30.10.2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ" (CPV: 33182100-0, 33182210-4, 33182240-3, 331822207, 33123000-8, 33182000-9, 33182300-2) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.370.190,79€, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 30.10.2015 


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02.11.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22.11.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22.11.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22.11.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 04.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

/ckfinder/userfiles/files/ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ.pdf


 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ(Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΠΧΤ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Φ 117/15 ΚΑΤΑΛ ΗΜΕΡ 26-10-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30Π/Μ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


ΕΠΑΝΑΛ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ  Φ92/15 ΚΑΤΑΛ ΗΜΕΡ 21-10-2015  ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00ΠΜ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19.10.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ


 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΤΑ Κ.Χ. Φ/80/2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ


 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡ/ΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡ/Α  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ckfinder/userfiles/files/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΛ_ ΧΗΜ_ Φ_77(3).pdfΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ Φ/77 ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55321000-6) ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (Φ110/2015, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 16593) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SET ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΤΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ Φ108/15  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Β ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΓΠΧΤ, & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ    ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ( ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΛΠ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ(Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΓΠΧΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) 


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΙΤΟΡΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 23.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07.09.2015   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία  διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια του είδους "Καθετήρες προστατεκτομής  DUFOUR" (Φ.96/15)  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡ. ΠΡΟΒΟΛΕΑ   ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Β'  ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΑ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμηθεια αντιδραστηριων και αναλωσιμων για αυτοματους αναλυτες αεριων αιματος, ιοντων-ηλεκτρολυτων με ταυτοχρονη παραχωρηση συνοδου εξοπλισμου συνολικής δαπάνης 45.000€ συμπ/νου ΦΠΑ (Φ.94/15)    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 28.892,00 ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15.07.15    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Φ83/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.000,00€ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07.07.2015  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔ ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 33.801,48 ΣΥΜ ΤΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Φ82/15  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 100 ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.118,00  ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ,ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 100 ΤΕΜ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ 200 ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.180,00 ΣΥΜ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΥΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.298,00 ΣΥΜ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ81/15)  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 25.215,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ75/2015)   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 40.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ79/2015) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ΣΥΝΟΛ  ΠΡΟΥΠΟΛ  ΔΑΠΑΝΗΣ 10.455,00 ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ76/2015) ΗΜΕΡ 19/06/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00ΠΜ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ   "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 2" ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ  "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ" (CPV 24455000-8) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)  (Φ74/15) ΗΜΕΡ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 09/06/15 ΚΑΙ ΩΡΑ 11ΠΜ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2-6-15  ΚΑΙ ΩΡΑ 12ΜΜ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 02-06-2015 ΩΡΑ 11πμ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (CPV 30197630-1) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Φ64/15 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ& ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 25/5/15 ΩΡΑ 12μμ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.610,00 ΣΥΜΠΡ ΤΟΥ ΦΠΑ (Φ 63/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ  ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ PIG-TAIL  ΣΥΝΟΛ  ΔΑΠΑΝΗ 4.800,00 ΣΥΜΠΕΡ ΤΟΥ ΦΠΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ( ΑΠΟ 7/5/15 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/5/15)ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.700,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΟΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ 60/15)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ/ckfinder/userfiles/files/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧ ΔΙΑΓΩΝ Φ60_15 ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(4).pdf


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) MONITORS ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ CPV 33190000-8 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ  ( Φ 56/15),  ΠΟΣΟΥ  2.200€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  07-05-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Συμπλ/τικες οδηγίες σχετικά με την υπ αριθμ Φ50/15  Διακήρυξη για την Προμήθεια Ενδοφακών   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ»ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 42.120,75€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ50/15) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24/04/2015 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.988,69€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ28/15) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για την εκτέλεση της εξέτασης ,σχετικά με το δείκτη λοιμώξεων Προκαλσιτινίνη-PCT, (CPV 33696500-0 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV: 98000000−3) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ 3ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (Φ45/2015 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 8119)


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" (CPV 33696500-0) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Φ16/2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΑΙΜΑΤΟΣ κλπ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ370/14ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  Φ 29/2015 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΛΠ)  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (CPV:33162000-3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 347.281,53 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013 (Φ6/2015, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 6158)


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.450,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ27/15) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Φ26/2015 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  6-3-15 , ΩΡΑ 12ΜΜ


ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" (CPV 33696500-0)  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.700,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ 381/2014 ΕΠΑΝ)


ΔIAΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ" (CPV: 33185200-2, Κοχλιακά Μοσχεύματα) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 421.699,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013 (Φ371/2014, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 5687)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. 371/14 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ"


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. Φ5/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Φ394/2014 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 4359)  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Με την υπ. αρ. 1561/30.01.2015 Απόφαση του Νοσοκομείου μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η ημερομηνία αποσφράγισης του υπ. αρ. Φ.394/2014 Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκομείου (CPV: 79710000-4, Υπηρεσίες Ασφάλειας) με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 460.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ για δύο έτη, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2012 ως ακολούθως:

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27/02/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00μμ.

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ.


Φ15/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9/2/15 ΩΡΑ 11:00πμ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία διαπραγμάτευσης Φ 17/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού (CPV: 98000000−3, λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 240.000 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ για ένα (1) έτος με δικαίωμα μονομερούς τρίμηνης παράτασης, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013 (Φ4/2015) (Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 5574ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.455,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ03/2015) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Φ 13/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ" ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΜΟΛΗ" ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Π.Δ 118/2007, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ PIG-TAIL" ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.800,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ" (CPV 33141420-0) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Φ10/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΗΜΕΡ ΔΙΕΝΕΡ.: 3-2-15 ΩΡΑ:12      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" (CPV: 33790000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 270.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013»  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (CPV 33190000-8) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"  (CPV 33696500-3) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ Α/Α Φ397/2014, Φ393/2014, Φ394/2014, Φ395/2014.


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ (CPV 33181100) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Φ379/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ407/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, CPV 85121200-5) ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ397/14 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (CPV: 15000000-8) ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 94.262,13€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ393/14 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ (CPV: 33194200-8) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 119.067,95€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2013.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ406/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CPV: 71240000-2) ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" (ΝΠΔΔ) ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4178/2013, ΠΡΟΥΠ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.750,00€ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ404/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ403/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ 402/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ CPV: 33141420-0 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ CPV: 15112130-6 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΟΧΛΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (CPV 33181100) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2014 ΩΡΑ: 15:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Φ370/14 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Φ384/14  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ (CPV 33181100) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/12/2014 ΩΡΑ: 15:00 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.700,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ381/2014) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 15/12/2014 ΩΡΑ: 11:00


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 98000000-3)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 20-11-2014 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21/11/14 ΩΡΑ 12    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ: 17.11.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.760,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 04.11.2014, ΩΡΑ: 10:00ΠΜ 


Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ με CPV 33696500-0     

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η


Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10/2014


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΈΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.025,93€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10/2014 ΩΡΑ: 10:00ΠΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ 20/10/2014 ΩΡΑ: 12:00ΜΜ


Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

_________________________________________________________________

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV 33790000-4)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06.10.2014

__________________________________________________________________

B' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CPV: 0210136000 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.10.2014


Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ" (CPV: 33140000-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014


B΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ"

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

_____________________________________________________

Α΄ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 06/10/2014

__________________________________________________________

A ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 24ΩΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Α΄  ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29/9/14

______________________________________________________________

Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Α΄  ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 18.09.2014

___________________________________________________________

Α΄  ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.09.2014

_____________________________________________________________________________________

Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (CPV33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-09-14

____________________________________________________________________________________

Α' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09-09-2014

______________________________________________________________________________________

Α΄ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ " ΥΓΡΩΝ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ " .

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09-09-2014

__________________________________________________________________________________

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29-07-14


B' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25-07-14

_________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 07.10.2014 ΏΡΑ 14:00μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ : 08.10.14 ΏΡΑ 10:00 π.μ

____________________________________________________

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (CPV: 33140000-3)" ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 65.000,00€, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28.07.2014 ΩΡΑ: 14:00ΜΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29.07.2014 ΩΡΑ: 11:00ΠΜ


ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΕΠΑΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24-07-2014

Ημερομηνία διενέργειας 25-07-2014   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Φ. 325/14

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημ/νία κατάθεσης προσφορών 26.08.2014

Διενέργεια 27.08.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για κατάθεση προσφοράς

αρχείο για κατάθεση προσφοράς προμηθευτών

/ckfinder/userfiles/files/promf325-2014.zip

                                                                                                                                                               

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ


ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27/6/2014, 11:00ΠΜ


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ( ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡ/ΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Φ 281/2014 ΕΠΑΝ.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 4-7-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    : 3-7-2014


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

______________________________________________________________

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  (ΜΑΤΑΙΩΣΗ )

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24-06-2014


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


«Διενέργεια Β΄Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου » Φ318/14.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


Διενέργεια Β΄Φάσης  Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια  Επιδεσμικού Υλικού  (CPV33141110-3)».

Ημερομηνία Ανάρτησης : 26/6/2014_

Ημερομηνία Καταληκτική:30/6/2014

___________________________________________________________

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ CPV 33194200-8

Ημερομηνία Ανάρτησης : 23/6/2014

Ημερομηνία Καταληκτική: 26/6/2014


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ   

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης : 17/6/2014

Ημερομηνία Καταληκτική: 23/6/2014

__________________________________________________________________

 Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη  10  Ιουνίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Παρασκευή 13  Ιουνίου2014 


 Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06-06-2014

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-06-14

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ283/2014 ΠΡΟΧ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/06/2014 ΩΡΑ 11:00Π.Μ.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-06-2014


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-06-2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΑΡΤΟΥ & ΑΡΤΙΔΙΩΝ" (CPV 15612500)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Δευτέρα 12-05-2014

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή 18-05-2014


Α -ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ&ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΕΦΑΛΩΝ LASER:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 14-04-2014

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-04-2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ  ΕΙΔΩΝ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (STENTS)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Τετάρτη  9  Απριλίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Κυριακή  13  Απριλίου 2014 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ"(CPV 33141310-6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία Διενέργειας 06-05-2014


Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΩΡΛ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33100000-1)

⇒ Ανακοίνωση

Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 10 Απριλίου 2014
 


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ(Υ/Σ)ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ,ΓΠΧΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Παρασκευή 04-04-2014

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη 10-04-2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ (CPV 33184300)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Παρασκευή 04-04-2014

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή 11-04-2014


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία Διενέργειας 07-04-2014


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33140000-3)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης 28-03-14

Καταληκτική Ημερομηνία 04-04-2014


Β΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (CPV33186000-7)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Κυριακή 30 Μαρτίου 2014     έληξε

 


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΟΡΟΥ (CPV33141600-6)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Τρίτη 1 Απριλίου 2014     έληξε


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" Φ 238/2014

⇒ Διακήρυξη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ(HOOD)

Ανακοίνωση


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (STENTS)

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014    έληξε

 


ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  ΔΕΛΤΙΟ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΣΥΡΙΓΓΕΣ"

Ημερομηνία Ανάρτησης 17-03-2014

Καταληκτική Ημερομηνία 24-03-2014    έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Κυριακή 16 Μαρτίου 2014      έληξε

 


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ "ΣΑΚΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ" (CPV 33141613-0)

Ημερομηνία Ανάρτησης: Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία Καταληκτική: Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014     έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ "ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ" (CPV 55320000-9)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτερα17 Μαρτίου, ώρα 15:00μμ    έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (CPV: 33186000-7)

⇒ Ανακοίνωση

Ημερομηνία ανάρτησης: Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 12 Μαρτίου, ώρα 15:00μμ    έληξε


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΩΡΛ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33100000-1)


 

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση