Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Διαγωνισμοί

 

   
Διαγωνισμοί
Έτος Διακήρυξης Διαγωνισμού
         
         
A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ TITΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Φ15/2024 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ενίσχυση του προσωπικού του μαγειρείου (CPV: 55322000-3 Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 63.399,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

TETAΡΤΗ 28/2/2024

ΩΡΑ 11:00 π.μ

ΠΕΜΠΤΗ 29/2/2024

ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ6/2024 Διακήρυξη για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου με δυνατότητα εξετάσεων χειρουργικού πεδίου για τις ανάγκες της Κρατικής Χειρουργικής (CPV: 33124120-2 συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους) διάρκειας ενός (1) μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ANOIKTΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 27/2/2024

ΩΡΑ 11:00 πμ

     ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2/2024             ΩΡΑ: 10:00 π.μ
 

Υπ. αρ. Φ17/2024 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης ασθενοφόρων για την εξυπηρέτηση δευτερογενών διακομιδών από το ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 85143000-3) διάρκειας οκτώ μηνών και ως εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος και συνολικής δαπάνης 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 37.200,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2/2024

ΩΡΑ: 9:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2/2024

ΩΡΑ:10:00 π.μ

         

Φ2/2024 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής διαφόρων τμημάτων (CPV:30200000-1, Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες) για το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ , διάρκεια σύμβασης τριών (3) μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.578,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2/2024

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 15/2/2024

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ207/2023 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 262127) Διακήρυξη Ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) (CPV: 85121200-5, Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς), προυπ/σας δαπάνης 35.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, στο Νοσοκομείο για ένα (1) έτος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (την χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 12/12/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ203/2023 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 242178) Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενδοφακών (CPV:33731110-7, Ενδοφθάλμιοι φακοί) με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ , διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους και έως εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 97.078,30 € συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ109/2023(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:197037) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών συρίγγων και βελόνων (CPV: 33141310-6, 33141320-9) για ένα έτος και ως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 127.393,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 5/12/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ208/2023

Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης 2023 και 2024 συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής απογραφής (CPV: 79212100-4 Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου) χρονικής διάρκειας δυο (2) ετών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  (βάσει τιμής)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 21/11/2023 ΩΡΑ: 10:00 π.μ

ΤΡΙΤΗ 21/11/2023 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ126/2023 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) εύκαμπτων λαρυγγοσκοπίων, (CPV: 33190000-8, Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα) για τις ανάγκες της Α' Πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, διάρκειας σύμβασης τριάντα (30) ημερών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.120,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2023

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

         

Φ35/2023 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής διαφόρων τμημάτων (CPV:30200000-1, Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες) για το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ , διάρκεια σύμβασης τριών (3) μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.300,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 14/11/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ122/2023 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικών συσκευασιών συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) [CPV: 44617100-9 (Χαρτοκιβώτια)] για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για ένα (1) έτος και έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 130.944,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/11/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 14/11/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ69/2023 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός μικροσκοπίου (CPV: 38510000-3 μικροσκόπια) για τις ανάγκες της Α Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής διάρκειας επτά μηνών προϋπολογισθείσας δαπάνης 93.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/2023

ΩΡΑ:11:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/11/2023

ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ197/2023 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενδοσκοπικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού Τμήματος (CPV: 331680000-5 διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής) διάρκειας δύο (2) μηνών προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.780,00€  συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΕΜΠΤΗ 26/10/2023

ΩΡΑ:11:00 π.μ

ΤΡΙΤΗ 31/10/2023

ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ68/2023 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μιας συσκευής Laser CO2 (33100000-1 ιατρικές συσκευές) για τις ανάγκες της Α Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής διάρκειας τεσσάρων μηνών προϋπολογισθείσας δαπάνης 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ( χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10/2023

ΩΡΑ :11:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10/2023

ΩΡΑ:11:00 π.μ

Φ171/2023 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του οίκου PHILIPS που βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ 2ος) και στην Πανεπιστημιακή καρδιολογική κλινική (5ος) για δύο έτη (CPV: 50421000-2 υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ( χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10/2023      ΩΡΑ :10:00π.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10/2023      ΩΡΑ :11:00π.μ

Φ6/2023 «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος αυτοματοποιημένου συστήματος ψύξης νωπών ιστών για την κοπή τους στον κρυοστάτη, (CPV: 33141620-2, Ιατρικοί εξοπλισμοί) για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν.Α “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.880,00€, διάρκειας σύμβασης ενός(1) μήνα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10/2023

ΩΡΑ: 10:00 π.μ

ΠΕΜΠΤΗ 12/10/2023

ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ169/2023 «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ενίσχυση του τμήματος Οργάνωσης & Πληροφορικής του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 75131100-4, Γενικές υπηρεσίες προσωπικού για το δημόσιο), με διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.760,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9/2023

ΩΡΑ: 10:00 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9/2023

ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ168/2023 «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια κι υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Κυβερνοασφάλειας για το Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 48730000-4, Πακέτα λογισμικού ασφάλειας), με διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9/2023

ΩΡΑ: 09:00 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9/2023

ΩΡΑ: 10:00 π.μ

Φ170/2023 «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης του νέου Μετασχηματιστή στον κεντρικό υποσταθμό του Νοσοκομείου (CPV: 50000000-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης), με διάρκεια σύμβασης τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/9/2023

ΩΡΑ:11:00 π.μ

ΤΡΙΤΗ 19/9/2023

ΩΡΑ:11:00 π.μ

Φ144/2023 (ΕΣΗΔΗΣ 197426)  «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (CPV: 71340000-3, Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού), και την παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) (CPV: 85121200-5, Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς), προυπ/σας δαπάνης 65.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, στο Νοσοκομείο για ένα (1) έτος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (την χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 22/8/2023

ΩΡΑ:11:00 π.μ

ΠΕΜΠΤΗ 24/8/2023

ΩΡΑ:11:00 π.μ

«Υπ. αρ. Φ162/2023 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης ασθενοφόρων για την εξυπηρέτηση δευτερογενών διακομιδών από το ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 85143000-3) ως εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος και συνολικής δαπάνης 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 37.200,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7/2023

ΩΡΑ:9:00 π.μ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7/2023

ΩΡΑ: 10:00 π.μ

 Φ157/2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης ασθενοφόρων για την εξυπηρέτηση διακομιδών των εξελθόντων από το ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ασθενών προς την οικία τους (CPV: 85143000-3) για έξι μήνες και έως εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος συνολικής δαπάνης 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 18.600,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορ (βάσει τιμής)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/07/2023

ΩΡΑ: 09:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/07/2023

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ143/2023 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ενίσχυσης του προσωπικού στο Τμήμα Επιστασίας (CPV: 79610000-3, Υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού) χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.504,68€ συμπ/νου ΦΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/07/2023

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/07/2023

ΩΡΑ: 10:30π.μ.

Φ127/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 196817) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV: 50710000-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου), για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 145.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/07/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 18/07/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ123/2023 (ΕΣΗΔΗΣ 195834) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων (Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού) για το Καρδιολογικό Κλινικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ , διάρκεια σύμβασης τριών (3) μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 223.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ANOIKTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) & ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/07/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/07/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ

Φ110/2023 (ΕΣΗΔΗΣ 195531) Διακήρυξη Aνοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συντήρηση τριών ακτινολογικών συγκροτημάτων του οίκου SIEMENS για ένα έτος ( CPV: 50421000-2 υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.460,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής    ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ANOIKTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) & ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΕΜΠΤΗ 29/6/2023 ΩΡΑ:11:00 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30/6/2023         ΩΡΑ:11:00 π.μ

Φ70/2023 (ΕΣΗΔΗΣ 193778) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) βίντεο ενδοσκοπίου πλάγιας οράσεως με επεξεργαστή ΟLUMPUS για τις ανάγκες της ηπατογαστρεντερολογικής μονάδας ( CPV; 33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής) διάρκειας ενός (1) μήνα προυπολογισθείσας δαπάνης 43.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

 

ANOIKTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

(ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 27/6/2023

ΩΡΑ:11:00 π.μ

ΠΕΜΠΤΗ 29/6/2023 ΩΡΑ:11:00 π.μ

Φ32/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 183480) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνσιμού για την προμήθεια των ειδών διατροφής “ΑΡΤΟΙ & ΑΡΤΙΔΙΑ (CPV: 15612500-6, Προϊόντα αρτοποιίας)” για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 51.560,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης(προϋπολογισθείσα δαπάνη παράτασης 25.780,00€ συμπ/νου ΦΠΑ),  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με 6μηνη παράταση 77.340,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός του Διαγωνισμού Φ32/2023 στο ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφορών έχει μεταβληθεί και είναι ο 183480,1.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 06/06/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/06/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ67/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 187745) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνσιμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου (CPV: 31127000-2, Γεννήτρια εκτάκτου ανάγκης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 241.800,00€ συμπ/μένου ΦΠΑ, διάρκειας πέντε (5) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/05/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 30/05/2023

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ85/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 189329) «Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση των κλιματιστικών συσκευών του Νοσοκομείου (CPV: 39717200-3, Συσκευές κλιματισμού), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 42.160,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/05/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 16/05/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ52/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 185328) «Διακήρυξη Aνοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων του Νοσοκομείου, (CPV: 90524100-7, Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων) για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 768.477,60€ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/05/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 30/05/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ4/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 185264) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ιματισμού του Νοσοκομείου, (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων) για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 203.842,67€ συμπ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα μονομερούς εξάμηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 101.921,34€ συμπ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/05/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/05/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ61/2023 «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την συντήρηση των ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 50730000-1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων), για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 08/05/2023

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08/05/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ79/2023 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ενίσχυσης του προσωπικού στο Τμήμα Επιστασίας (CPV: 79610000-3, Υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού) χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.508,40€ συμπ/νου ΦΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2023

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2023

ΩΡΑ: 10:30π.μ.

Φ83/2023 «Φ83/2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών διανομής γευμάτων (CPV: 55521200-0, Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων) στο Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, διάρκειας εννέα (9) μηνών, προϋπολογισμού 72.138,24€ συμπ/νου ΦΠΑ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2023

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2023

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ31/2023 «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σκευασμάτων εντερικής σίτισης (CPV: 33692300-0, Εντερικές τροφές)”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.942,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα(1) έτος και έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 25/04/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/04/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ65/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Ακτινοπροστασίας (CPV 90721600-3) για τρία (3) έτη συνολικής δαπάνης 29.400,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 36.456,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 11/4/2024 ΩΡΑ 9:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 11/4/2024 ΩΡΑ 10:00 π.μ

Φ33/2023 «Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης (CPV: 50700000-2, Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου) χώρων του Νοσοκομείου με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων εισροής όμβριων υδάτων, με διάρκεια σύμβασης εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.472,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/03/2023

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/03/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ60/2023 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς του ενεργού αρχείου του Νοσοκομείου (CPV: 60000000-8, Υπηρεσίες μεταφορών – εκτός αποβλήτων) χρονικής διάρκειας δέκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/03/2023

ΩΡΑ: 9:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/03/2023

ΩΡΑ:10:00π.μ.

Φ2/2023 (ΕΣΗΔΗΣ: 178988) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την συντήρηση και 24ωρη τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου (CPV: 45259000-7, Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων), για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.750,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (προϋπολογισμού 29.750,00€ συμπ/νου ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/02/2023

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/02/2023

ΩΡΑ:10:00π.μ.

Φ5/2023 «Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης (CPV: 31625100-4, Συστήματα πυρανίχνευσης) στον χώρο του Παραρτήματος του Νοσοκομείου, με διάρκεια σύμβασης τρεις (3) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/02/2023

ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/02/2023

ΩΡΑ:11:00π.μ.

Φ204/2022 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαμόρφωσης του χώρου μετεγκατάστασης της Μονάδας Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου (CPV: 98342000-2, Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας), διάρκειας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.787,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 09/01/2023

ΩΡΑ:11:00πμ

ΤΡΙΤΗ 10/01/2023

ΩΡΑ:11:00πμ

 

Φ205/2022 Πλειοδοτικός διαγωνισμός με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Ασφαλούς Παραλαβής, Διαχείρισης, Εκκαθάρισης, Εμπιστευτικής Καταστροφής, Ανακύκλωσης Φακέλων Ασθενών (ΠΔ1258/1981) και Ακτινογραφικών Φιλμ ( CPV: 92512100-4 υπηρεσίες καταστροφής αρχείων) σύμφωνα με την Οδηγία 1/2005 ΑΠΔΠΧ, του Νέου Κανονισμού GDPR (679/2016) Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Ν. 4624/29-08-2019 (ΦΕΚ τ. Α’ 137) Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με Μηδενική Χρέωση και Ανταποδοτικό Όφελος διάρκειας ενός έτους με δικαίωμα μονομερούς παράτασης με ένα επιπλέον έτος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 3/1/2023

ΩΡΑ: 11:00πμ

ΤΡΙΤΗ 3/1/2023

ΩΡΑ: 11:30 πμ

Φ189/2022 «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια οικολογικών σκευών σίτισης μιας χρήσης (CPV: 39222110-8, Μαχαιροπίρουνα και πιάτα μιας χρήσης)”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 82.800,00€, για ένα(1) έτος και έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 27/12/2022

ΩΡΑ:11:00πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/2022

ΩΡΑ:11:00πμ

Φ201/2022 «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης (CPV: 50700000-2, Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου) χώρων του Νοσοκομείου με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων εισροής όμβριων υδάτων, με διάρκεια σύμβασης εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.472,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/2022

ΩΡΑ:09:00π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/2022

ΩΡΑ:10:00π.μ.

Φ149/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 171121) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχη υπηρεσιών εξειδικευμένων μεταφορών (αίματος, παραγώγων αίματος, μοσχευμάτων και λοιπού βιολογικού υλικού) [(CPV : 60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)] προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας ενός (1) έτους και έως εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ pdf

ΕΕΕΣ xml

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 05/12/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 06/12/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ192/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 176811) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των ορίων  για την υλοποίηση του Υποέργου 6 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»» (κωδικός ΟΠΣ: 5038719) του Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ147/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 173140) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μετασχηματιστή, μετά του συνοδού εξοπλισμού, στον κεντρικό υποσταθμό του Νοσοκομείου (CPV: 31213200-4, Μετασχηματιστές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 198.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας τριών (3) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 29/11/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ

Φ183/2022 «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ενίσχυση του προσωπικού του μαγειρείου (CPV: 55322000-3 Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.130,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

EEEΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

 

ΠΕΜΠΤΗ 24/11/2022

ΩΡΑ: 11:00 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2022

ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ191/2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation)-GDPR της Ε.Ε. 679/2016, για ένα (1) έτος (CPV: 79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.780€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 08/11/2022

ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 08/11/2022

ΩΡΑ:10:30π.μ.

Φ181/2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή 3 βραστήρων φαγητού (CPV: 34913000-0, Διάφορα ανταλλακτικά)  χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.039,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ( βάσει τιμής).»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2022

ΩΡΑ:09:00π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2022

ΩΡΑ:10:00π.μ.

Φ180/2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών ενίσχυσης του προσωπικού του μαγειρείου (CPV: 55322000-3, Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων) χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.169,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2022

ΩΡΑ:09:00π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2022

ΩΡΑ:11:00π.μ.

Φ182/2022 Πλειοδοτικός διαγωνισμός  με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ασφαλούς Παραλαβής, Διαχείρισης, Εκκαθάρισης, Εμπιστευτικής Καταστροφής, Ανακύκλωσης Φακέλων Ασθενών (ΠΔ1258/1981) και Παλαιών Ακτινογραφικών Φιλμ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο», σύμφωνα με την Οδηγία 1/2005 ΑΠΔΠΧ, του Νέου Κανονισμού GDPR (679/2016) Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Ν. 4624/29-08-2019 (ΦΕΚ τ. Α’ 137) Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( CPV: 92512100-4 υπηρεσίες καταστροφής αρχείων) με Μηδενική Χρέωση και Ανταποδοτικό όφελος διάρκειας ενός έτους με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 25/10/2022

 ΩΡΑ :11:00 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 25/10/2022

ΩΡΑ: 11:30 π.μ

Φ88/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 161745) «Διακήρυξη Aνοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων του Νοσοκομείου, (CPV: 90524100-7, Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων) για ένα έτος κι έως εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 478.330,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11/2022

ΩΡΑ:11:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11/2022

ΩΡΑ:11:00π.μ

Φ95/2022

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του λογισμικού ΟRACLE standard edition 11g R2 database για δύο (2) έτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.584,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10/2022

ΩΡΑ: 9:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10/2022

ΩΡΑ: 10:00 π.μ

Φ171/2022 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) βίντεο-κολονοσκοπίου (CPV: 33168100-6, Ενδοσκόπια) για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του ΓΝΑ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» , διάρκεια σύμβασης ενός (1) μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.640,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10/2022

ΩΡΑ:11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 01/11/2022

ΩΡΑ:11:00π.μ

Φ169/2022 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαμόρφωσης του χώρου μετεγκατάστασης της Μονάδας Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου (CPV: 98342000-2, Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας), διάρκειας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.787,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10/2022

ΩΡΑ:11:00π.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07/11/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ

ΤΡΙΤΗ 18/10/2022

ΩΡΑ:11:00π.μ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 27/10/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΤΡΙΤΗ 08/11/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ91/2022 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) ενδοσκοπικού - λαπαροσκοπικού συστήματος με υψηλή ανάλυση απεικόνισης, (CPV: 33168000-5, Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής) για τις ανάγκες του Ουρολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.838,71€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης τριάντα(30) ημερών,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10/2022

ΩΡΑ:09:00π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10/2022

ΩΡΑ:10:00π.μ.

Φ95/2022 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος συστήματος ψηφιακής video ενδοσκόπησης για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" διάρκειας (3) τριών μηνών προϋπολογισθείσας δαπάνης 140.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9/2022

ΩΡΑ:11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 11/9/2022

ΩΡΑ:11:00π.μ

Φ144/2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικολογικών σκευών μίας χρήσης (CPV: 39222110-8, Μαχαιροπίρουνα και πιάτα μιας χρήσης) χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.972,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 16/08/2022

ΩΡΑ: 09:00π.μ

ΤΡΙΤΗ 16/08/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ131/2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών ενίσχυσης του προσωπικού του μαγειρείου (CPV: 55322000-3, Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων) χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.446,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 02/08/2022

ΩΡΑ: 09:00π.μ

ΤΡΙΤΗ 02/08/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ123/2022 «Υπ. αρ. Φ123/2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου Πιστοποιήσεων (CPV: 79132000-8, Υπηρεσίες πιστοποίησης) χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.624,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ( βάσει τιμής).»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 01/08/2022

ΩΡΑ: 09:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01/08/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ89/2022 «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «Αλκαλικές Μπαταρίες» (CPV:31411000-0), για δύο(2) έτη και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.294,72€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 04/08/2022

ΩΡΑ: 09:00π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 04/08/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ122/2022 «Υπ. αρ. Φ122/2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων μετά των απαραίτητων υλικών για χρωματισμούς σε διάφορους χώρους του νοσοκομείου (CPV: 98314000-7, Υπηρεσίες Χρωματισμού) προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.905,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή), διάρκειας δύο(2) μηνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/07/2022

ΩΡΑ: 15:00μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 14/07/2022

ΩΡΑ: 09:00π.μ.

Φ87/2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας (CPV: 90921000-9) για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για δύο (2) έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 07/07/2022

ΩΡΑ: 09:00π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 07/07/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ98/2022 «Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» [CPV: 39110000-6 (Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα), 39121100-7(Γραφεία)] διάρκειας 2 μηνών προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.750,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/07/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/07/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ

Φ66/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 81796) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια αντιδραστηρίων αερίων αίματος με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, (CPV: 33696500-0, Αντιδραστήρια εργαστηρίων) για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 298.496,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/07/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 19/07/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ54/2022 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) ψυκτικού μηχανήματος (κρυοστάτης) για την εκτέλεση ταχειών βιοψιών στο Παθολογοανατομικό Τμήμα (CPV:42513290-4 επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός) διάρκειας ενός (1) μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/7/2022 ΩΡΑ:11:00π.μ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7/2022 ΩΡΑ:11:00

Φ90/2022 «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (CPV:30200000-1, Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες), προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.593,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης δύο(2) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/07/2022

ΩΡΑ: 09:00π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/07/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ64/2022 «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια Αορτικών Διαδερμικών Βαλβίδων και Συσκευών διακαθετηριακής επιδιόρθωσης της μιτροειδούς (CPV: 33184300-6 Τεχνητά μέρη της καρδιάς) προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.864.858,00€, διάρκειας ενός (1) έτους και έως εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/07/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΤΡΙΤΗ 12/07/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ53/2022 «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια (1) ενός ορθοπαντομογράφου του Ακτινολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. ‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄(CPV: 33100000-1 ιατρικές συσκευές) προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/06/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/06/2022

ΩΡΑ: 11:30π.μ.

Φ70/2022 «Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών (CPV: 39717200-3, Συσκευές κλιματισμού) του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, διάρκειας τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.105,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/06/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/06/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ67/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 160556) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μεταφοράς ιών [(CPV: 33141625-7) Εξοπλισμοί διάγνωσης], προϋπολογισθείσας δαπάνης 116.592,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) έτους και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/06/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/06/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ101/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 162636) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του νέου Αξονικού Τομογράφου (CPV: 50000000-5, Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης), διάρκειας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.344,20€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/06/2022

ΩΡΑ: 09:00π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/06/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ63/2022 «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια Βηματοδοτών (33182210-4), Μερών και Εξαρτημάτων για βηματοδότες (33182240-3), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟY», προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.883.195,85€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ , διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

 

ΠΕΜΠΤΗ 07/07/2022, ΩΡΑ: 09:00π.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7/2022

ΩΡΑ: 09:00π.μ.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/7/2022

ΏΡΑ:09:00 π.μ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/07/2022, ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

 ΤΡΙΤΗ 26/7/2022

ΏΡΑ: 10:00π.μ.

Φ32/2022 «Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ιματισμού (στολές)  της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου καθώς και στολών και υποδημάτων του προσωπικού εστίασης (CPV: 18110000-3 ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, 18800000-7 υποδήματα) ενός μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.436,13€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/06/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/06/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ65/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 160363) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV: 50710000-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου), για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 138.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/06/2022

ΩΡΑ: 15:00μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 16/06/2022

ΩΡΑ:11:00π.μ.

Φ27/2022 «Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη συντήρηση του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV: 50421000-2, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού), για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.793,70€ συμπ/νου ΦΠΑ με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.793,70€ συμ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/06/2022

ΩΡΑ: 09:00π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/06/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ55/2022 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτροχειρουργικής μονάδας (διαθερμίας) (CPV: 33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική μονάδα) και συσκευής πλάσματος Αργού για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α.”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” διάρκειας ενός (1) μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.680,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΣΣ PDF

EΕΣΣ ΧML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/6/2022

ΩΡΑ: 15:00

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6/2022

ΩΡΑ:11:00 π.μ

          

             

Φ37/2022 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (CPV: 71340000-3, Ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού), και την παροχή Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) (CPV: 85121200-5, Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς), προυπ/σας δαπάνης 65.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, στο Νοσοκομείο για ένα (1) έτος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (την χαμηλότερη τιμή)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΣΣ PDF

ΕΕΣΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΕΜΠΤΗ 26/5/2022

ΩΡΑ: 15:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6/2022

ΩΡΑ: 15:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/5/2022

ΩΡΑ:10:00 π.μ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 2/6/2022

ΩΡΑ: 11:00

Φ5/2022 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Monitor για χρήση εντός του Μαγνητικού Τομογράφου (CPV:33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών) για τις ανάγκες της Μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟY», προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.400,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) μήνα  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΣΣ PDF

ΕΕΣΣ XML

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5/2022

ΩΡΑ: 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5/2022

ΩΡΑ:10:00 π.μ

Φ4/2022 Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την αντικατάσταση παλαιού σταθερού ξύλινου εξοπλισμού (πάγκοι-επιδαπέδια ερμάρια-κρεμαστά ερμάρια-νιπτήρες) και οικοδομικών εργασιών (CPV:39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός)  για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού τμήματος του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.744,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), διάρκειας 30 ημερολογιακών ημερών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΣΣ PDF

ΕΕΣΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/05/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 19/05/2022

ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ38/2022 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων και αντιδραστηρίων για την εκτέλεση 3.000 εξετάσεων Ανοσοκυτταροχημικών χρώσεων στο Κυτταρολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (CPV: 33696500-0, Αντιδραστήρια Εργαστηρίων), διάρκειας σύμβασης ενός (1) έτους και έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.620,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΣΣ PDF

ΕΕΣΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/05/2022

ΩΡΑ: 09:00π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 12/05/2022

ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ46/2022 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος υπερήχων (CPV: 33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους) για τις ανάγκες του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, διάρκειας ενός (1) μήνα  προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΣΣ PDF

ΕΕΣΣ XML

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 10/5/2022

ΩΡΑ: 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/2022

ΩΡΑ:11:00 π.μ

Φ40/2022  Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια  (1) ενός ψηφιακού ανιχνευτή ακτινογραφίας για χρήση της μονάδας COVID-19 του Γ.Ν.Α. ‘’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄(CPV: 33111300-4 συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΣΣ PDF

ΕΕΣΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/05/2022 ΩΡΑ:   10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/05/2022 ΩΡΑ:     11:00 π.μ            

Φ15/2022 

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου ψηφιακού υπέρηχου για τις ανάγκες του Νεφρολογικού  Τμήματος του Γ.Ν.Α.” ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους) προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής     ( χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΣΣ PDF

ΕΕΣΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-04-2022 ΩΡΑ: 10:00 π.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-04-2022 ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ6/2022 «Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια θαλάμου ασφαλείας φύλαξης παρασκευασμάτων (CPV: 33141620-2,  Ιατρικοί εξοπλισμοί) για τις ανάγκες του παθολογοανατομικού τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για ένα (1) μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-04-2022, ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-04-2022, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ26/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 156178) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (CPV: 79211200-8, Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών απολογισμών), για ένα (1) έτος και προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 04-04-2022, ΩΡΑ: 15:00 μ.μ ΠΕΜΠΤΗ 07-04-2022, ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ24/2022 (ΕΣΗΔΗΣ: 155855) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 (Rapid Test) [(CPV: 33141625-7) Εξοπλισμοί διάγνωσης] και μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 (33140000-3, Ιατρικά Αναλώσιμα), προϋπολογισθείσας δαπάνης 149.680,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) έτους και μέχρι ολοκλήρωσης του κεντρικού διαγωνισμού που εκτελεί η ΕΚΑΠΥ για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 02-03-2022, ΩΡΑ: 15:00 μ.μ ΤΕΤΑΡΤΗ 09-03-2022, ΩΡΑ: 10:00 π.μ

Φ144/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 149483) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) ψηφιακού video επεξεργαστή εικόνας Full HD (CPV:32300000-6) και μιας  (1) πηγής ψυχρού φωτισμού με ενσωματωμένη τεχνική οπτικής χρωμοενδοσκόπησης ΝΒΙ (CPV:31000000-6) για τις ανάγκες της Ηπατογαστρεντερολογικής μονάδας,προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.680,00€ συμπ/νου ΦΠΑ διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 18-01-2022, ΩΡΑ: 15:00 μ.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-01-2022, ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ182/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 149460) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Μαναβικής (CPV: 03222000-3 – Φρούτα και καρποί), προϋπολογισθείσας δαπάνης 90.500,197€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του υψηλότερου ποσοστού έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους κατά την μέρα παράδοσης, για τα είδη που εντάσσονται στο Δελτίο Τιμών της Περιφέρειας Αττικής (Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της Μ.Λ.Τ.) για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 18-01-2022, ΩΡΑ: 15:00 μ.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-01-2022, ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ183/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 148274) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής «Γαλακτοκομικά/Τυροκομικά  (CPV: 15500000-3 – Γαλακτοκομικά Προϊόντα)» για ένα (1) έτος και έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.914,81€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 18-01-2022, ΩΡΑ: 15:00 μ.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-01-2022, ΩΡΑ: 10:00 π.μ

Φ181/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 149403) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου (CPV: 15000000-8 − Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα,  CPV: 03142500-3 − Αυγά, CPV: 15897200-4 – Κονσερβοποιημένα προϊόντα, CPV: 15851100-9 – Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά, CPV: 15331425-2 – Τοματοπολτός, CPV: 15411110-6 Ελαιόλαδο), προϋπολογισθείσας δαπάνης 114.018,21€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 18-01-2022, ΩΡΑ: 15:00 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-01-2022, ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ118/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 149265) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιμικροβιακών και αντιμυκητιακών ποδόμακτρων με ενσωματωμένο χημικό παράγοντα (ιόντα αργύρου) CPV (39534000-4- Βιομηχανικοί τάπητες) του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.520,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) έτους  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-01-2022, ΩΡΑ: 15:00 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ 20-01-2022, ΩΡΑ: 10:00 π.μ

Φ169/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 144262) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γαντιών (CPV: 18424300-0, Γάντια μιας χρήσης & CPV: 33141420-0, Χειρουργικά γάντια) για ένα (1) έτος και έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 196.113,38€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-01-2022, ΩΡΑ: 15:00 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ 20-01-2022, ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ112/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 145322) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 50750000-7, Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.759,04€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-01-2022, ΩΡΑ: 15:00 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 19-01-2022, ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

Φ113/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 144315) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την συντήρηση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV: 50710000-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου), για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.356,72€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-01-2022, ΩΡΑ: 15:00 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 19-01-2022, ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ175/2021

«Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Υγειονομικού Υλικού [(CPV:33140000-3) Ιατρικά Αναλώσιμα] για ένα (1) έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.550,76€ συμπ/νου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ TΡΙΤΗ 28-12-2021, ΩΡΑ: 11:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 28-12-2021, ΩΡΑ: 13:00 μ.μ.

Φ150/2021 (ΕΣΗΔΗΣ: 142554) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ραμμάτων (CPV:33141126-9) του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για ένα έτος και ως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 337.124,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 10-01-2022, ΩΡΑ: 15:00 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ13-01-2022, ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ140/2021

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια για την προμήθεια νέου συστήματος ασύρματης ενδοεπικοινωνίας   ( τεχνολογίας DECT) για το τηλεφωνικό κέντρο του Γ.Ν.Α.” ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (32344210-1 εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας) προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.700,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διάρκειας δύο (2) μηνών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ16-12-2021, ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ16-12-2021, ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ14/2021

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) χειρουργικών προβολέων οροφής με δορυφόρο στις αίθουσες 4 και 5 των Κεντρικών Χειρουργείων του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:31518600-6 Προβολείς Φωτισμού) προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ TΕΤΑΡΤΗ15-12-2021, ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 15-12-2021, ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ141/2021

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Storage για την αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας του συστήματος Pacs (30211200-3 εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή) προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.818,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  διάρκειας σαράντα πέντε (45) ημερών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ TΡΙΤΗ 14-12-2021, ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

 

ΤΡΙΤΗ  14-12-2021, ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ138/2021

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την αντικατάσταση δύο (2) ενδοσκοπικών κλινών του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. “ IΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”(CPV: 33192100-3 Iατρικές κλίνες) προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-12-2021, ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ  13-12-2021, ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ145/2021

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Δικτυακής Υποδομής για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης ενός (1)έτους προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.632,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( δικαίωμα παράτασης 14.632,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) ( CPV: 50324100-3)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-12-2021, ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-12-2021, ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ139/2021

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την  προμήθεια μιας (1) φορητής ηλεκτροχειρουργικής μονάδας (TOUR) και τεσσάρων (4) χειρολαβών για τις ανάγκες των Κεντρικών Χειρουργείων (CPV : 33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα) προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 9-12-201 ΩΡΑ: 10:00 π.μ

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 9-12-2021 ΩΡΑ:            11:00 π.μ

 

Φ157/2021 «Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την συντήρηση των ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 50730000-1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.552,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-12-2021, ΩΡΑ: 10:00π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 08-12-2021, ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ159/2021 Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης 2021 και 2022 συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής απογραφής (CPV: 79212100-4 Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου) χρονικής διάρκειας δυο (2) ετών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ( βάσει τιμής)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 23/11/2021 ΩΡΑ 10:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 23/11/2021 ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ99/2021 «Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια επιτοιχίου μακροσκοπικού σταθμού επεξεργασίας ιστοπαθολογικών παρασκευασμάτων κλειστού τύπου, με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης των αναθυμιάσεων φορμόλης και άλλων χημικών ουσιών ως και προστασία από τον κορονοϊό για το Παθολογοανατομικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 38434540-3, Βιοϊατρικός εξοπλισμός), διάρκειας σύμβασης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-11-2021, ΩΡΑ: 09:00π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22-11-2021, ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ114/2021 «Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση νέας ηλεκτρικής γραμμής τροφοδοσίας του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, (CPV: 44320000-9, Καλώδια και συναφή είδη) με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.712,40€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-11-2021, ΩΡΑ: 10:00π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22-11-2021, ΩΡΑ: 11:00π.μ.
Φ136/2021

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων για δύο έτη (2) προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.516,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων πληροφορικής)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ TΕΤΑΡΤΗ 17-11-2021, ΩΡΑ: 10:00π.μ.

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-11-2021, ΩΡΑ: 11:00π.μ.

 

          

  Τ

Φ125/2021

«Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση των κεντρικών μεταγωγέων (switches) του Γ.Ν.Α.”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (32424000-1 Yποδομή Δικτύου) προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διάρκειας σαράντα πέντε (45) ημερών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10-11-2021

ΩΡΑ: 10:00π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10-11-2021

ΩΡΑ:11:00 π.μ.

Φ4/2021 «Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την συντήρηση και 24ωρη τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου (CPV: 45259000-7, Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.505,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-10-2021, ΩΡΑ: 10:00π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-10-2021, ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ110/2021 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Τηλεφωνικού Κέντρου (CPV:50334130-5 υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.453,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δυο έτη με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

EEEΣ XML

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/10/2021

10:00π.μ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/10/2021

11:00π.μ.

Φ98/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) μικροσκοπίων για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 38510000-3, Μικροσκόπια), διάρκειας σύμβασης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-09-2021, ΩΡΑ: 10:00π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 27-09-2021, ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ96/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών διατροφής "ΑΡΤΟΙ & ΑΡΤΙΔΙΑ (CPV: 15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας)" για ένα (1) έτος και έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.505,782€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20-09-2021, ΩΡΑ: 09:00π.μ.

      

ΔΕΥΤΕΡΑ 20-09-2021, ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ85/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Πληροφορικής) διάρκειας δύο μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.387,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 14-09-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 14-09-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ62/2021 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» (CPV: 39313000-9 Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός) προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.565,98€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» διάρκειας δύο (2) μηνών».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-09-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-09-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ86/2021 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οφθαλμολογικού υλικού με συνοδό εξοπλισμό (CPV:33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.292,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 έτους και έως εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 31-08-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 31-08-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ82/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) εσωτερικού ελεγκτή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών και στελέχωσης της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκομείου, (CPV: 79212200-5, Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου), διάρκειας δύο (2) ετών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-08-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 30-08-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ91/2021 Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών διανομής γευμάτων στο Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" προς την εταιρεία MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 10-08-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 10-08-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ81/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 39717200-3, Συσκευές κλιματισμού), διάρκειας τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.463,20€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 03-08-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 03-08-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ79/2021 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του λογισμικού ΟRACLE standard edition 11g R2 database για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.292,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-7-2021 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 14-7-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ

Φ53/2021 Διακήρυξη  επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών συρίγγων και βελόνων (CPV: 33141310-6, 33141320-9) για ένα έτος και ως εξάντλησης συμβατικών ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.106,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                                

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-06-2021 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-06-2021 ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ63/2021 Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ιματισμού (στολές)  της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου καθώς και στολών και υποδημάτων του προσωπικού εστίασης (CPV: 18110000-3 ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, 18800000-7 υποδήματα) ενός μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.717,048€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-06-2021 ΩΡΑ 12:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-06-2021 ΩΡΑ 13:00 π.μ.

Φ65/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού διαμόρφωσης βοηθητικών χώρων στο πατάρι του 2ου ορόφου του κτηρίου Γ για τις ανάγκες του τμήματος εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) (44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟY», προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.081,20€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ , διάρκειας ενός (1) μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14-06-2021

ΩΡΑ  10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14-06-2021

ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ64/2021 «Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια μηχανημάτων υποθερμίας/υπερθερμίας  (CPV: 33190000-8 - Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα) και μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας καρδιάς (CPV: 33186000-7 - Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας) ως συμπληρωματικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των κλινών ΜΕΘ της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προϋπολογισθείσας δαπάνης 228.160,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) μήνα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-06-2021

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-06-2021

ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ59/2021 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων μεταφορών (αίματος, παραγώγων αίματος, μοσχευμάτων και λοιπού βιολογικού υλικού) [(CPV: 60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)] προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.558,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-06-2021

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-06-2021

ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ45/2021 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Κοχλιακών Μοσχευμάτων (CPV: 33185200-2 Κοχλιακά Μοσχεύματα), προϋπολογισθείσας δαπάνης 389.850,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 5-07-2021

ΩΡΑ 17:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-07-2021

ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ49/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) φορητών τροχήλατων ακτινολογικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της μονάδας COVID-19 και του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV: 33111000-1, Ακτινολογικά μηχανήματα) προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.720€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας ενός (1) μήνα)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021

ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ1/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες της Γραμματείας του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 30121200-5, Φωτοαντιγραφικές συσκευές), προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.740,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-05-2021, ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 31-05-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ28/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 106957) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φιαλών Αιμοκαλλιέργειας (CPV: 33696500-0, Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) για την διενέργεια 26.350 εξετάσεων του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 143.100,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) έτους και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 01-06-2021, ΩΡΑ 17:00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 10-06-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ2/2021 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Οφθαλμολογικού Μικροσκοπίου (CPV: 33122000-1 Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός)  για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” διάρκειας τριών (3) μηνών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.800,00€ συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 19-5-2021 ΩΡΑ: 17:00 ΤΡΙΤΗ 25-5-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ38/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού όπως (μη τοξικά υποκατάστατα αλκοολών και ξυλόλης), παραφίνη, κασέτες εγκλείσεως ιστών και φορμόλη, με δωρεάν παραχώρηση μηχανήματος επεξεργασίας και μονιμοποίησης ιστών (ιστοκινέτα), (CPV: 33910000-2, Όργανα και προμήθειες παθολογοανατομίας) για ένα (1) έτος και έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για το Παθολογοανατομικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-05-2021, ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-05-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ13/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 105938) «Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων του Νοσοκομείου, (CPV: 90524100-7, Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων) για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 500.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-05-2021, ΩΡΑ 17:00 μ.μ. ΤΡΙΤΗ 01-06-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ5/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 103262) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ηλεκτρολογική αναβάθμιση υποσταθμών του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 45315700-5, Εργασίες εγκατάστασης σταθμών ηλεκτρικών πινάκων) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-05-2021, ΩΡΑ 17:00 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-05-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ6/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 89606) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Γαντιών (CPV: 18424300-0, Γάντια μιας χρήσης & CPV: 33141420-0, Χειρουργικά γάντια) για ένα έτος με δικαίωμα μονομερούς εξάμηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 110.768,04€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (πλέον δικαιώματος 6μηνης προαίρεσης προϋπολογισμού 55.384,02€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-05-2021, ΩΡΑ 17:00 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 24-05-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.
 

Φ21/2021 

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) σκηνωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Τμήματος (CPV:33100000-1 ιατρικές συσκευές) προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-4-2021

ΩΡΑ: 10:30 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-4-2021

ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ3/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δεκατριών (13) Τροχήλατων Καροτσιών Νοσηλείας όπως και έξι (6) Τροχήλατων Τραπεζιών Νοσηλείας (CPV: 33192300-5 Ιατρική Επίπλωση εκτός από κλίνες και τράπεζες), για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού και του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διάρκειας ενός (1) μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.080€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22-04-2021

ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 22-04-2021

ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ143/2020 (ΕΣΗΔΗΣ 103153) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση σητών στα κτίρια Β’, Γ, Δ’ και Παραρτήματος του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CΡV: 44221000-5, Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη), διάρκειας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 77.252,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-01-2021, ΩΡΑ 17:00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 28-01-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ129/2020 Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου των Χειρουργείων του Παραρτήματος με αυτόματη ανοιγόμενη δίφυλλη θύρα με ελεγχόμενη πρόσβαση και την εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης ( CPV: 31351000-1 ηλεκτρικοί αγωγοί για συστήματα ελέγχου πρόσβασης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.944,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14-1-2021

ΩΡΑ:10:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 14-1-2021

ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ131/2020
"Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) συμπληρωματικών συσκευών για την ολοκλήρωση ημιτελούς πύργου Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων (CPV: 33168000-5) για τις ανάγκες της Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μήνες και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13-1-2021

ΩΡΑ: 10:30 π.μ.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13-1-2021

ΩΡΑ:11:00 π.μ

Φ220/2020 "Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 50750000-7, Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.759,04€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 14-01-2021 ΩΡΑ 09:00π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 14-01-2021 ΩΡΑ 10:00π.μ.
Φ225/2020          

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) φορητών ηλεκτροχειρουργικών μονάδων ( Τour) αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ ( micromonitor) και χειρολαβές  ( CPV:33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική μονάδα) για τις ανάγκες των Κεντρικών Χειρουργείων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 12-1-2021

ΩΡΑ: 9:30 π.μ

ΤΡΙΤΗ 12-1-2021

ΩΡΑ: 10:00 π.μ

Φ208/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 71340000-3 ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού), ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.067,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-12-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ214/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» [(CPV: 85121200-5), Ιατρικές Υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευόμενους Ιατρούς] συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.977,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-12-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ103/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για την διενέργεια εξετάσεων ταυτοποίησης μικροβίων από το νουκλεινικό οξύ τους με την μέθοδο PCR πολλαπλών στόχων για το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.242,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 17-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ ΠΕΜΠΤΗ 15-12-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ73/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ιματισμού (στολές)  της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου καθώς και στολών και υποδημάτων του προσωπικού εστίασης (CPV: 18110000-3 ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, 18800000-7 υποδήματα) διάρκειας ενός μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.135,86€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 15-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 15-12-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ202/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλώσιμων ανοσολογικού αναλυτή ειδικών πρωτεϊνών καρδιακών δεικτών-οστεοπόρωσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος (CPV: 38434580-5 Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις) προϋπολογισθείσας δαπάνης 62.720,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-12-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ127/2020 (ΕΣΗΔΗΣ 95310) «Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ιματισμού του Νοσοκομείου, (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων) για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 191.350,48€ συμπ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα μονομερούς τετράμηνης παράτασης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 22-12-2020, ΩΡΑ

17:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-1-2021, ΩΡΑ

11:00 π.μ.

Φ191/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση και 24ωρη τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου (CPV: 45259000-7, Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.505,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-12-2020, ΩΡΑ

10:00 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-12-2020, ΩΡΑ

11:00 π.μ.

Φ194/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου – Καρδιολογικής Μονάδας του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 44100000-1, Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη), για ένα (1) μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.504,40€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 8-12-2020, ΩΡΑ

10:00 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 8-12-2020, ΩΡΑ

11:00 π.μ.

Φ187/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (CPV: 79211200-8, Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών απολογισμών), για ένα (1) έτος και προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 7-12-2020, ΩΡΑ

10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 7-12-2020, ΩΡΑ

11:00 π.μ.

Φ206/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Πληροφορικής) διάρκειας δύο μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.880,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ193/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Δικτυακής υποδομής για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.632,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων πληροφορικής)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-10-2020           ΩΡΑ: 9:00 π.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-10-2020 ΩΡΑ:10:00 π.μ.

Φ81/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση μαρμαροποδιών και σκαλοπατιών σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου (CPV: 45000000-7, κατασκευαστικές εργασίες) διάρκειας τριών μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-10-2020 ΩΡΑ 10:00π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 5-10-2020 ΩΡΑ 11:00π.μ.

Φ130/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος προτεραιότητας στο Τ.Ε.Π (CPV:30200000-1), προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-10-2020 ΩΡΑ 9:00π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 5-10-2020 ΩΡΑ 9:30 π.μ.

Φ120/2020 Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (κωδικός ΟΠΣ 5044823) του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ.pdf

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΣΗΔΗΣ-ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-10-2020 ΩΡΑ 15:00 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-10-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ.

Φ74/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος αυτομάτου χρώσεως για τις ανάγκες του Κυτταρολογικού τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 33910000-2 ), προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.720,00€ συμ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας ένα (1) μήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 22-09-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 22-09-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ161/2020 Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της συντήρησης των ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 50730000-1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.552,01€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-09-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-09-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ163/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες μετά των υλικών για την μεταφορά - μετεγκατάσταση της μονάδας αυξημένης φροντίδας - τραύματος της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, προκειμένου να διατεθεί χώρος για την δημιουργία των νέων κλινών ΜΕΘ του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 50000000-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.438,93€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), διάρκειας ενός (1) μήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-09-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-09-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ126/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών από plexiglass σε διάφορα τμήματα του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε εξοπλισμό λόγω της αντιμετώπισης του COVID-19 (CPV 39299200-6, Γυαλί ασφαλείας), διάρκειας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.759,20€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 15-09-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 15-09-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ144/2020 Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της συντήρησης μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD) μάρκας Laminar Flow ASAL CYTOCABINET 1200 (CPV: 50421000-2, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.482,92€ πλέον ΦΠΑ, (πλέον δικαιώματος μονομερούς ετήσιας παράτασης 3.481,92€ πλέον ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-09-2020 ΩΡΑ: 13:00 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ 10-09-2020 ΩΡΑ: 13:30 μ.μ.

Φ153/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις εργασίες κατασκευής - διαμόρφωσης θαλάμων νοσηλείας Αιματολογικών Ασθενών σε χώρους του 2ου ορόφου Γ’ κτιρίου για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 98342000-2) προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.773,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας ένα (1) μήνα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-09-2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-09-2020 ΩΡΑ: 9:30 π.μ.

Φ148/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης (κτιριακές και ΗΜ) μετά των υλικών στον 8ο όροφο για την μεταφορά των θαλάμων-κλινών νοσηλείας της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (CPV: 50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.460,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 31.570,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 μήνα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 01-09-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 01-09-2020 ΩΡΑ: 10:30 π.μ.

Φ152/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις εργασίες-ανακαινίσεις θαλάμων σε διάφορα τμήματα (Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Κρατικό Χειρουργικό Τμήμα, Κρατικό Παθολογικό Τμήμα) του Νοσοκομείου ΓΝΑ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" (CPV: 50700000-2, υπηρεσίες επισκευής και συντήρηρησης εγκατάστεσων κτιρίου), διάρκειας ενός μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.150,60€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 01-09-2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 01-09-2020 ΩΡΑ: 9:30 π.μ.

Φ98/2020 Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Φορητού Αναπνευστήρα (CPV: 33157400-9 Ιατρικές Αναπνευστικές Συσκευές) για τις ανάγκες της Μονάδας Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης (2) δύο μηνών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-8-2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-8-2020 ΩΡΑ:10:00

Φ136/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων μετά των απαραίτητων υλικών για χρωματισμούς σε διάφορους χώρους του νοσοκομείου (CPV: 44800000-8, Βαφές, βερνίκια και μαστίχες), προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, διάρκειας έξι (6) μηνών».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-8-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-8-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ95/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV 39717200-3, Συσκευές κλιματισμού), διάρκειας πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.116,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.

Φ6/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης των κλιμακοστασίων των Β’, Γ’ Δ’ κτιρίων και του Παραρτήματος Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.555,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τριών (3) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 09:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

Φ87/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της συντήρησης των ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 50730000-1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.552,01€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ94/2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της συντήρησης μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD) μάρκας Laminar Flow ASAL CYTOCABINET 1200 (CPV: 50421000-2, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.482,92€ πλέον ΦΠΑ, (πλέον δικαιώματος μονομερούς ετήσιας παράτασης 3.481,92€ πλέον ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-7-2020 ΩΡΑ: 13:00 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-7-2020 ΩΡΑ: 13:30 μ.μ.

Φ84/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και την εγκατάσταση των τριών (3) συστημάτων πυρανίχνευσης των κτηρίων Α,Γ,Δ ( Διατηρητέο, κτήριο 4ορ. και Οίκος Αδελφών) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ( 31625100-4 Συστήματα Πυρανίχνευσης), προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής                   ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2020 ΩΡΑ: 10:30 π.μ

Φ62/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης των Ιατρείων ΩΡΛ  ( ΤΕΠ και ΤΕΙ) του 1ου ορόφου του κτιρίου Β του ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) διάρκειας ενός μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 42.293,92 συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2020 ΩΡΑ: 9:30 π. μ.

Φ113/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια για εξετάσεις Γενικής Ούρων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» για το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:33696700-2 Αντιδραστήρια ουρολογίας) προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ102/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας (CPV: 90921000-9) για ένα (1) έτος με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (εκ των οποίων 2.750,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ92/2020

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του λογισμικού ΟRACLE standard edition 11g R2 database για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.292,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

Φ4/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επισκευή βλαβών σε κλιματισμούς κρίσιμων χώρων (Μ.Ε.Θ., ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Α.Κ.Α., ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 42512000-8, Κλιματιστικές εγκαταστάσεις) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.509,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ76/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αντικατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο κτίριο “Οίκος Αδελφών” του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV 39340000-7, Εξοπλισμός δικτύου φυσικού αερίου), για ένα (1) μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.463,80€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ1/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στις κουζίνες διαφόρων κλινικών του Νοσοκομείου (CPV: 50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.002,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας ενός (1) μήνα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 26/05/2020 ΩΡΑ:10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 26/05/2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ36/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επέκταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης UPS στο Οφθαλμολογικό Χειρουργείο του κεντρικού κτηρίου και στα ΤΕΠ του τετραωρόφου και οχταωρόφου κτηρίου του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 31600000-2, Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός), διάρκειας πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15/05/2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/05/2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ71/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» (CPV: 39313000-9 Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός) προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.035,08€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» διάρκειας δύο (2) μηνών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5/2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5/2020 στις 11:00 π.μ.

Διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 27 του ν.4633/2019

Διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων

       

Φ7/2020

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου των Χειρουργείων του Παραρτήματος με αυτόματη ανοιγόμενη δίφυλλη θύρα με ελεγχόμενη πρόσβαση και την εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόραση(CPV: 31351000-1 ηλεκτρικοί αγωγοί για συστήματα ελέγχου πρόσβασης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.944,00€ συμπερ. ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής   ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3/2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3/2020 στις 10:00 π.μ

Φ9/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Οδοντιατρικού συγκροτήματος ( CPV: 33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί) διάρκειας ενός μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ( χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27-2-2020 ΩΡΑ: 9:00π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 27-2-2020 στις 10:00 π.μ

Φ210/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προμήθειας ενός χειρουργικού προβολέα στην αίθουσα 1 των Κεντρικών Χειρουργείων  του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV: 50420000-5) και διάρκειας σύμβασης ενός μήνα (Φ210 /2019)

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΩΡΑ: 9:30 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 στις 10:00 π.μ

Φ208/2019

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την αντικατάσταση μαρμαροποδιών και σκαλοπατιών σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου ( CPV 45000000-7 κατασκευαστικές εργασίες) διάρκειας τριών μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.052,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-12-2019 ΩΡΑ:10:00 πμ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-12-2019 ΩΡΑ:11:00 π.μ

Φ207/2019

Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης 2019 και 2020 συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής απογραφής ( CPV: 79212100-4) χρονικής διάρκειας δυο (2) ετών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΤΡΙΤΗ 3-12-2019 ΩΡΑ:9:00 π.μ

                                     

 

ΤΡΙΤΗ 3-12-2019 ΩΡΑ 9:30 π.μ

 

Φ96/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών/εργασιών αντικατάστασης υγρομονώσεων στις ταράτσες του Γ’ και Δ’ κτηρίου του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες) για ένα (1) μήνα, προϋπολογισθείσας 44.020,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 05-12-2019

ΣΤΙΣ 10:00π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 05-12-2019

ΣΤΙΣ 11:00π.μ.

Φ155/2019

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Κλιβάνου Αποστείρωσης στα Χειρουργεία του Παραρτήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». (CPV 33152000-0 Kλίβανος), διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης  93.000,00€ συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

TEYΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-11-2019

ΣΤΙΣ 17:00 μ.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2019 ΣΤΙΣ 11:ΟΟ π.μ.
Φ194/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 32 αδειών χρήσης του λειτουργικού συστήματος  WinSvrDCCore 2019 OLP 2 Lic NL Gov Corelic Qlfd ( CPV:72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής) διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.521,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019

ΣΤΙΣ 9:00 π.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019 ΣΤΙΣ 10:00 π.μ

Φ201/2019

«Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικών συσκευασιών συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 44617100-9, 19640000-4), διάρκειας δώδεκα (12) μηνών κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.901,46€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019

ΣΤΙΣ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019

ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

Φ6/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Δικτυακής υποδομής για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.632,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων πληροφορικής)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4-11-2019

ΣΤΙΣ 9:00 πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4-11-2019

ΣΤΙΣ 10:00 π.μ.

Φ192/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Laser λιθοτριψίας (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 29-10-2019

ΣΤΙΣ 14:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2019

ΣΤΙΣ 12:00

Φ191/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) πλήρους συστήματος θερμοκαυτηρίασης και μονάδας αργού (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με διάρκεια σύμβασης 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 29-10-2019

ΣΤΙΣ 14:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2019

ΣΤΙΣ 11:00

Φ190/2019 «Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Φορητού Αναπνευστήρα (CPV: 33157400-9 Ιατρικές Αναπνευστικές Συσκευές) για τις ανάγκες της Μονάδας Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τριάντα (30) ημερών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 29-10-2019

ΣΤΙΣ 14:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2019

ΣΤΙΣ 10:00

Φ104/2019 «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του υπ. αρ Φ104/2019  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV: 50710000-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.356,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 14-10-2019

ΣΤΙΣ 17:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-10-2019

ΣΤΙΣ 10:00

Φ80/2019 "Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Θερμογραφικού χαρτιού ιατρικών οργάνων (CPV: 30197641-1, Θερμογραφικό χαρτί), Φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5, Φωτοαντιγραφικό χαρτί), Μηχανογραφικού χαρτιού (CPV: 30199330-2, Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές ηλεκτρονικών χαρτιών), και Ετικετών (CPV: 30199760-5, Ετικέτες), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.980,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17-10-2019

ΣΤΙΣ 10:00 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 17-10-2019

ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

Φ25/2019 (ΕΣΗΔΗΣ 73838) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ιματισμού του Νοσοκομείου, (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων) για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 191.350,48€ συμπ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα μονομερούς τετράμηνης παράτασης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24-10-2019

ΩΡΑ: 17:00MM

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2019

ΩΡΑ: 11:00Π.Μ.

Φ147/2019 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) συμπληρωματικών συσκευών για την ολοκλήρωση ημιτελούς πύργου Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων (CPV: 33168000-5) για τις ανάγκες της Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τριάντα ημέρες και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019

ΣΤΙΣ 11:00 π.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019

ΣΤΙΣ 11:30 π.μ

Φ146/2019 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Πληροφορικής) διάρκειας δύο μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019 ΣΤΙΣ 10:00 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019 ΣΤΙΣ 11:00 π.μ

Φ104/2019 (ΕΣΗΔΗΣ 77054) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV: 50710000-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.356,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019

ΩΡΑ: 17:00MM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-10-2019

ΩΡΑ: 11:00Π.Μ.

Φ104/2019 (ΕΣΗΔΗΣ 77054) Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV: 50710000-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.356,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019 ΩΡΑ: 17:00MM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-10-2019 ΩΡΑ: 11:00Π.Μ.

Φ28/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή και αντικατάσταση συλλεκτών ζεστού νερού και θέρμανσης με υλικό πολυπροπυλένιο στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.812,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 9:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 10:00 π.μ
Φ24/2019

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια νέας έκδοσης (version) λογισμικού VMware-vSphere (CPV 48000000-8 πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» διάρκειας ενός μήνα συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.373,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 10:00π.μ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 11:00π.μ

Φ154/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δυο (2) πλυντηρίων χειρουργικών εργαλείων για τις ανάγκες της Κεντρικής Αποστείρωσης και των Χειρουργείων του Παραρτήματος, διάρκειας ενός μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης  55.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV: 33100000-1 Ιατρικές Συσκευές)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 11:00πμ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 12:00 π.μ

 Φ145/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρικών Θερμοθαλάμων συντήρησης θερμοκρασίας μαγειρεμένων τροφίμων στο Μαγειρείο και τις Κουζίνες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» [CPV: 39711420-9 (Συσκευές διατήρησης θερμών φαγητών)], συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.993,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΕΥΤΕΡΑ 30-09-2019 ΣΤΙΣ 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 30-09-2019 ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

Φ144/2019 «Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υποδημάτων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου ( CPV: 18800000-7) διάρκειας δυο μηνών και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19-9-2019 ΣΤΙΣ 9:00 π.μ ΠΕΜΠΤΗ 19-9-2019 ΣΤΙΣ 10:00 π.μ

Φ22/2019 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων (CPV: 33790000-4), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης-επικάλυψης)» για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με διάρκεια σύμβασης δυο (2) έτη από την υπογραφή της και μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ (WORD)

Πέμπτη 19-09-2019

στις 14:00 μ.μ

Παρασκευή 20-09-2019

στις 10:00 π.μ

Φ103/2019 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) Φορητών Αναπνευστήρων (CPV: 33157400-9 Ιατρικές Αναπνευστικές Συσκευές) για τις ανάγκες των Μονάδων Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Εμφραγμάτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.498,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τριάντα (30) ημερών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ (WORD)

Δευτέρα 09-09-2019

στις 11:00 π.μ

Δευτέρα 09-09-2019

στις 11:30 π.μ.

Φ140/2019 «Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 71340000-3) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.551,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ (WORD)

Δευτέρα 09-09-2019

στις 09:00 π.μ

Δευτέρα 09-09-2019

στις 10:00 π.μ.

Φ139/2019 «Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 85121200-5)  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.977,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ (WORD)

Δευτέρα 09-09-2019

στις 09:00 π.μ

Δευτέρα 09-09-2019

στις 10:00 π.μ.

Φ12/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων για δύο  (2) έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.516,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων πληροφορικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9/2019 έως και τις 9:00 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9/2019 στις 10:00 π.μ
Φ136/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών/εργασιών διαμόρφωσης αίθουσας εγκατάστασης του νέου Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 TESLA widebore, προμήθειας Περιφέρειας Αττικής (Σύμβαση 79/2019) (CPV: 50000000-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σαράντα πέντε (45) ημερών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΙΤΗ 3/9/2019 έως και τις 11:00 π. μ. ΤΡΙΤΗ 3/9/2019 στις 12.00 π. μ

Φ72/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV 50421000-2, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού), για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (πλέον δικαιώματος μονομερούς ετήσιας παράτασης 12.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΙΤΗ 03-09-2019 έως και τις 10:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 03-09-2019 στις 11:00 π.μ

Φ73/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουπαστών και ανύψωσης κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα των κτιρίων του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας δύο (2) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 02-09-2019 έως και τις 10:00 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-09-2019 στις 11:00 π.μ

Φ79/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (CPV: 79211200-8, Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών απολογισμών), για ένα (1) έτος και προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-08-2019 έως και τις 10:00 π.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-08-2019  στις 11:00 π.μ
Φ97/2019 

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Τηλεφωνικού Κέντρου (CPV: 50334130-5) για δύο έτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ( βάσει τιμής)»

ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2019 έως και τις 10:00 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2019 στις 11:00 π.μ.

Φ85/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια απόλυτων φίλτρων και σακόφιλτρων για τους κεντρικούς κλιματισμούς του Νοσοκομείου διάρκειας δυο μηνών και προϋπολογισθείσας δαπάνης  10.852,85 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ( CPV:42512500-3 μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1-8-2019 έως και τις 10:00 π.μ ΠΕΜΠΤΗ 1-8-2019 στις 11:00π.μ

Φ11/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υποδημάτων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου ( CPV: 18800000-7) διάρκειας δυο μηνών και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29-7--2019 έως και τις

9:00 π.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29-7-2019 στις

10:00π.μ

Φ101/2019 (ΕΣΗΔΗΣ 77050) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Κλιβάνου Αποστείρωσης στα Χειρουργεία του Παραρτήματος του Γ.Ν.Α. « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ( CPV 33152000-0 Kλίβανος), διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης  93.000,00€ συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/07/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 17:00M.M. ΤΡΙΤΗ 06-08-2019 ΣΤΙΣ 11:00Π.Μ.
 Φ102/2019

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) διάρκειας ενός μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.828,76 συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-7-2019

έως και τις 9:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ

Φ83/2019  «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «Αλκαλικές
Μπαταρίες» για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:31411000-0), διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.993,98€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-07-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 10:00π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22-07-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ.

Φ100/2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου τεχνικών εργασιών για την διαμόρφωση αίθουσας εγκατάστασης του νέου Στεφανιογραφικού Συγκροτήματος προμήθειας Περιφέρειας Αττικής (Σύμβαση 79/2019), διάρκειας 1,5 μηνός και προϋπολογισμού 24.700,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

ΤΡΙΤΗ 09-07-2019  έως και τις 14:00 μ.μ. ΤΡΙΤΗ 09-07-2019  έως και τις 14:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Φ84/2019 (ΕΣΗΔΗΣ 76180) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ανελκυστήρα (προσώπων) στο φανάρι του κλιμακοστασίου του 8όροφου κτηρίου του Γ.Ν.Α “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 42416100-6, Ανελκυστήρες), προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, διάρκειας πέντε (5) μηνών». ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 10/07/2019 ΣΤΙΣ 17:00μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ.1

ΜΕΛΕΤΗ.2

ΜΕΛΕΤΗ.3

ΤΕΥΔ.doc

ΤΕΥΔ.pdf

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.07.2019 και ώρα 17:00μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.07.2019 και ώρα 17:00μμ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.07.2019 και ώρα 11:00πμ

ΤΡΙΤΗ 16.07.2019 και ώρα 11:00πμ

Φ27/2019 

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός μπόϊλερ νερού για το Παράρτημα του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης 8432,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1-7-2019 έως και τις 9:30 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-7-2019 στις 10:00 π.μ
Φ82/2019  

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  για την αντικατάσταση μαρμαροποδιών και σκαλοπατιών σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου ( CPV 45000000-7 κατασκευαστικές εργασίες) διάρκειας τριών μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.052,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2019  έως και τις 11:00 π.μ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2019  στις 11:00 π.μ

Φ29/2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επτά πλυντηρίων πιάτων επαγγελματικού τύπου σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου  ( CPV: 42959000-3 πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου) διάρκειας ενός μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.532,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2019  έως και τις 9:00 π.μ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2019 στις 10:00 π.μ
Φ30/2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός κλιβάνου αποστείρωσης ατμού – τύπου κασέτας  για το ΩΡΛ ιατρείο του Νοσοκομείου ( CPV:33152000-0 Κλίβανος) διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΙΤΗ 25-6-2019 έως και τις 9:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 25-6-2019 στις 10:00 π.μ
Φ188/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και την εγκατάσταση των τριών (3) συστημάτων πυρανίχνευσης των κτιρίων Α,Γ,Δ ( Διατηρητέο, κτίριο 4ωρ. και Οίκος Αδελφών) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ( 31625100-4 Συστήματα Πυρανίχνευσης), διάρκειας έξι  μηνών  και προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δευτέρα 24-06-2019 έως και τις 10:00π.μ. Δευτέρα 24-06-2019 στις 11:00π.μ.

 

Φ19/2019

««Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικών συσκευασιών συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 44617100-9, 19640000-4 ), διάρκειας δώδεκα (12) μηνών κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.315,06€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δευτέρα 24-06-2019 έως και τις 09:00π.μ. Δευτέρα 24-06-2019 στις 10:00π.μ.
Φ82/2019  

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  για την αντικατάσταση μαρμαροποδιών και σκαλοπατιών σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου ( CPV 45000000-7 κατασκευαστικές εργασίες) διάρκειας τριών μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.052,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

»

 

Πέμπτη 20-6-2019 έως και τις 10:00π.μ Πέμπτη 20-6-2019 στις 11:00π.μ.
Φ78/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 71340000-3) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.551,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» Παρασκευή 14-06-2019 εως και τις 14:00μ.μ. Τρίτη 18-06-2019 στις 11:00π.μ.
Φ77/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 85121200-5)  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.977,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» Παρασκευή 14-06-2019 εως και τις 14:00μ.μ. Τρίτη 18-06-2019 στις 11:00π.μ.

Φ9/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αντικατάσταση κατεστραμμένης δεξαμενής πυρόσβεσης (Νο 3) του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 44611500-1, Δεξαμενές νερού) για ένα (1) μήνα, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.500,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19-06-2019 στις 10:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 19-06-2019 στις 11:00

Φ70/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) εσωτερικού ελεγκτή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών και στελέχωσης της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκομείου, (CPV: 79212200-5, Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου), διάρκειας δύο (2) ετών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΡΙΤΗ 18-06-2019 στις 10:00 ΤΡΙΤΗ 18-06-2019 στις 11:00

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την επισκευή  και συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 45259000-7, Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων) για ένα (1) έτος με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.762,70€ συμπ/νου ΦΠΑ (δικαίωμα προαίρεσης 6.762,70€ συμπ/νου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 13-6-2019 στις 10:00 ΠΕΜΠΤΗ 13-6-2019 στις 10:30

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του λογισμικού ORACLE standard edition 11g R2 database για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.408,00 συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) ( CPV: 50324100-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10-6-2019 στις 9:30 ΔΕΥΤΕΡΑ 10-6-2019 στις 10:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων-μελετών προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος (1) έτος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τετάρτη 12-6-2019 στις 9:00  

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ιματισμού του Νοσοκομείου, κατόπιν έρευνας αγοράς, για την κάλυψη των τρίμηνων αναγκών του (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δευτέρα 01/04/2019 στις 12:00  

Φ1/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) Χειρουργικής Διαθερμίας (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Τρίτη 05/03/2019 στις 10:00π.μ. Τρίτη 05/03/2019 στις 11:00π.μ.

Φ5/2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την προμήθεια στολών και λοιπών εξαρτημάτων για το προσωπικό φύλαξης του Νοσοκομείου ( CPV: 18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, 35815100-1 Αλεξίσφαιρα γιλέκα) προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.877,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 10:00 π.μ.

30-1-2019 10:00 π.μ 30-1-2019 10:00 π.μ

Φ141/2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την προμήθεια Θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος αυτόματης κοπής και σφράγισης για τις ανάγκες του Τμήματος Αποστείρωσης, (CPV: 33190000-8 διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα) προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.861,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 11:00 π.μ

17-12-2018  11:00 π.μ 17-12-2018 11:00 π.μ.

Φ193/2018  Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης του Νοσοκομείου για τη σύνταξη τεχνικού φακέλου (“τεχνική ωρίμανση”) στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων-παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση Α.Π.Ε. σε Νοσοκομεία για ένα (1) μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (CPV:71314000-2 υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

16-11-2018 10:00π.μ. 16-11-2018 10:00π.μ.

Φ191 Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης 2018, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής απογραφή   (CPV 79212100-4) χρονικής διάρκειας ενός έτους και προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:9:00π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-11-2018

ΩΡΑ:9:00 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-11-2018

ΩΡΑ:9:00 π.μ

     

Φ129/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 57634, 57636, 57637, 57638, 57639, 57640) "Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Διατροφής για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπ/σας δαπάνης 569.182,20 € συμπ/νου Φ.Π.Α με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή δηλ. τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη εκτός διατίμησης και την υπολογιζόμενη τιμή με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης κατά την μέρα παράδοσης, για τα είδη που εντάσσονται στο Δελτίο Τιμών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015"

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018 και ώρα 17:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 03/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Φ128/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 51789) "Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111000-5)” για ένα (1) έτος και έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 345.685,98 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015"

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018 και ώρα 17:00 ΤΡΙΤΗ 04/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Φ114/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 65141) "Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων (CPV: 33184500-8) για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης της συμβατικής ποσότητας, προυπ/σας δαπάνης 594.748,80 € συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015"


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/2018 και ώρα 17:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια διαφόρου υγειονομικού υλικού, κατόπιν έρευνας αγοράς, για την κάλυψη των τρίμηνων αναγκών του Τμήματος Χειρουργικής Θώρακα (CPV: 33186000-7, 33184100-4)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΡΙΤΗ 18/09/2018 ΚΑΙ

ΩΡΑ 14:00

 

Φ134/2018

«Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για εργασίες επισκευής και συντήρησης Παθολογικών, Αιματολογικών, Αιμορροφιλικών, Γαστρεντερολογικών κλινών του 8ου ορόφου κτιρίου του Νοσοκομείου (CPV: 50800000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης δυόμιση μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

10:00 ΠΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

10:30 ΠΜ

Φ135/2018

« Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV:44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

9:00 ΠΜ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

9:30 ΠΜ

Φ136/2018

«Διακήρυξη συνοπτικού  επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό και το ΩΡΛ ( ΤΕΠ και ΤΕΙ ) του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.818,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα  από την ημέρα υπογραφής της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

11:00 ΠΜ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

11:30 ΠΜ

Φ125/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Ή ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/08/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΜ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/08/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΜΜ

Φ111/2018 «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του υπ. αρ. Φ111/2018 για εργασίες επισκευής και συντήρησης Παθολογικών, Αιματολογικών, Αιμορροφιλικών, Γαστρεντερολογικών κλινών του 8ου ορόφου κτιρίου του Νοσοκομείου (CPV: 50800000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης δυόμιση μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

Φ122/2018

«Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) αυτόματου πλυντηρίου απολυμαντή ενδοσκοπίων με θερμοχημική επεξεργασία μιας θέσεως (CPV33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του Γαστρεντερολογικού τμήματος του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:30

Φ121/2018

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV:50710000-5) για έξι (6) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μεκριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30
Φ113/2018

"Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου των Χειρουργείων  του Παραρτήματος με αυτόματη ανοιγόμενη δίφυλλη θύρα με ελεγχόμενη πρόσβαση και την εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης ( CPV:31351000-1 ηλεκτρικοί αγωγοί για συστήματα ελέγχου πρόσβασης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6944,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)"  ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  09:00 Π.,Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

2-8-2018

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

2-8-2018

Φ119/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών συντήρησης του Ουρολογικού, του Κρατικού Παθολογικού τμήματος και της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής ( Α’ και Β’ τμήματος)  του Γ.Ν.Α.  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  (CPV: 45442100-8 Εργασίες Βαφής, 45422100-2 Ξυλουργικές Εργασίες), προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης ενός μηνός από την υπογραφή της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

20/07/2018  

Φ111/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για εργασίες επισκευής και συντήρησης Παθολογικών, Αιματολογικών, Αιμορροφιλικών, Γαστρεντερολογικών κλινών του 8ου ορόφου κτιρίου του Νοσοκομείου (CPV: 50800000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης δυόμιση μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τηςκαι κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

19/07/2018  

Φ112/2018 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό και στο ΩΡΛ ( ΤΕΠ και ΤΕΙ ) του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.818,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα  από την ημέρα υπογραφής της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 25-7-2018  

Φ109/2018« Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων σε χώρους του Νοσοκομείου  (CPV:44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ      ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Β ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν παράτασης 25-7-2018

 

 

Φ32/2018 «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του υπ. αρ. Φ32/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφαλείας (Τεχνικός Ασφαλείας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 71317210-8) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

05/07/2018  

Φ89/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:50750000-7) προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 27.200,00€) για ένα (1) έτος, με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης κατόπιν απόφασης ΔΣ  μεκριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

09/07/2018  

Φ32/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφαλείας (Τεχνικός Ασφαλείας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», (CPV 71317210-8), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

28/06/2018  

Φ99/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:50730000-1) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 28.794,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 28.794,00€ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

28/06/2018  

Φ7/2018 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου συντηρητή μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD), LAMINARFLOWASALCYTOCABINET1200 για ένα (1) έτος με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα επιπλέον έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.678,40€ (CPV:50421000-2)

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

   

Φ25/2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και την 24ωρη τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45259000-7) για ένα (1) έτος, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα ακόμη έτος με απόφαση ΔΣ προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μεκριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

7/06/2018  

Φ97/2018 «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού (CPV 33181500-7, Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών) για την κάλυψη των αναγκών του Νεφρολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 195.894,55€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 17:00μ.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

11/06/2018  

Φ7/2018Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD) LAMINARFLOWASALCYTOCABINET1200 (CPV50421000-2) για ένα (1) έτος με δικαίωμα  μονομερούς  ετήσιας παράτασης για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.678,40 € συμπ/νου ΦΠΑ (2.678,40€ συμπ/νου ΦΠΑ δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

30/06/2018  

Φ 88/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών (τύπου splite) και την τοποθέτηση αυτών σε τμήματα του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» (CPV42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

29/05/2018  

Φ68/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Υπερηχοκαρδιογράφου (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την Μονάδα Υπέρτασης της  Ά Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

24/05/2018  

Φ67/2018 «Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρμανσης για τις ανάγκες του Χειρουργείου Καρδιάς του Νοσοκομείου (CPV33100000-1), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

25/05/2018  

Φ60/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Μικροτόμου για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου (CPV: 33141620-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

 22/05/2018  

Φ66/2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. Φ66/2018 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.300,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (CPV:71314300-5) ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΠΕΜΠΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:12:00π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

12/05/2018  

Φ28/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ 55105) για την προμήθεια ενός μηχανήματος Ηλεκτροφυσιολογίας για την κάλυψη των αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 33141620-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 234.000,00 € με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

10/05/2018  

Φ26/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:31200000-8) ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

4/05/2018  

Φ52/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΝΑ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 4-4-18 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

4/4/18  

Φ47/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρμανσης για τις ανάγκες του Χειρουργείου Καρδιάς του Νοσοκομείου (CPV 33100000-1), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 26/03/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

26/03/2018  

Φ04/2018 «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την πρ&o