Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί
Έτος Διακήρυξης Διαγωνισμού
A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ TITΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
         
         
         
         
         
         
         
         

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων-μελετών προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος (1) έτος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Τετάρτη 12-6-2019 στις 9:00  

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ιματισμού του Νοσοκομείου, κατόπιν έρευνας αγοράς, για την κάλυψη των τρίμηνων αναγκών του (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Δευτέρα 01/04/2019 στις 12:00  

Φ1/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) Χειρουργικής Διαθερμίας (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Τρίτη 05/03/2019 στις 10:00π.μ. Τρίτη 05/03/2019 στις 11:00π.μ.

Φ5/2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την προμήθεια στολών και λοιπών εξαρτημάτων για το προσωπικό φύλαξης του Νοσοκομείου ( CPV: 18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, 35815100-1 Αλεξίσφαιρα γιλέκα) προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.877,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 10:00 π.μ.

  Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 30-1-2019 10:00 π.μ 30-1-2019 10:00 π.μ

Φ141/2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την προμήθεια Θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος αυτόματης κοπής και σφράγισης για τις ανάγκες του Τμήματος Αποστείρωσης, (CPV: 33190000-8 διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα) προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.861,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 11:00 π.μ

  Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 17-12-2018  11:00 π.μ 17-12-2018 11:00 π.μ.

Φ193/2018  Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης του Νοσοκομείου για τη σύνταξη τεχνικού φακέλου (“τεχνική ωρίμανση”) στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων-παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση Α.Π.Ε. σε Νοσοκομεία για ένα (1) μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (CPV:71314000-2 υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

    16-11-2018 10:00π.μ. 16-11-2018 10:00π.μ.

Φ191 Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης 2018, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής απογραφή   (CPV 79212100-4) χρονικής διάρκειας ενός έτους και προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:9:00π.μ

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-11-2018

ΩΡΑ:9:00 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-11-2018

ΩΡΑ:9:00 π.μ

         

Φ129/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 57634, 57636, 57637, 57638, 57639, 57640) "Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Διατροφής για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπ/σας δαπάνης 569.182,20 € συμπ/νου Φ.Π.Α με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή δηλ. τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη εκτός διατίμησης και την υπολογιζόμενη τιμή με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης κατά την μέρα παράδοσης, για τα είδη που εντάσσονται στο Δελτίο Τιμών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015"

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018 και ώρα 17:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 03/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Φ128/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 51789) "Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111000-5)” για ένα (1) έτος και έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 345.685,98 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015"

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


 

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018 και ώρα 17:00 ΤΡΙΤΗ 04/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Φ114/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 65141) "Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων (CPV: 33184500-8) για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης της συμβατικής ποσότητας, προυπ/σας δαπάνης 594.748,80 € συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015"


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/2018 και ώρα 17:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια διαφόρου υγειονομικού υλικού, κατόπιν έρευνας αγοράς, για την κάλυψη των τρίμηνων αναγκών του Τμήματος Χειρουργικής Θώρακα (CPV: 33186000-7, 33184100-4)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 18/09/2018 ΚΑΙ

ΩΡΑ 14:00

 

Φ134/2018

«Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για εργασίες επισκευής και συντήρησης Παθολογικών, Αιματολογικών, Αιμορροφιλικών, Γαστρεντερολογικών κλινών του 8ου ορόφου κτιρίου του Νοσοκομείου (CPV: 50800000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης δυόμιση μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

10:00 ΠΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

10:30 ΠΜ

Φ135/2018

« Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV:44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

9:00 ΠΜ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

9:30 ΠΜ

Φ136/2018

«Διακήρυξη συνοπτικού  επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό και το ΩΡΛ ( ΤΕΠ και ΤΕΙ ) του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.818,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα  από την ημέρα υπογραφής της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

11:00 ΠΜ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

11:30 ΠΜ

Φ125/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Ή ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/08/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΜ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/08/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΜΜ

Φ111/2018 «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του υπ. αρ. Φ111/2018 για εργασίες επισκευής και συντήρησης Παθολογικών, Αιματολογικών, Αιμορροφιλικών, Γαστρεντερολογικών κλινών του 8ου ορόφου κτιρίου του Νοσοκομείου (CPV: 50800000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης δυόμιση μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

Φ122/2018

«Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) αυτόματου πλυντηρίου απολυμαντή ενδοσκοπίων με θερμοχημική επεξεργασία μιας θέσεως (CPV33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του Γαστρεντερολογικού τμήματος του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:30

Φ121/2018

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV:50710000-5) για έξι (6) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μεκριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30
Φ113/2018

"Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου των Χειρουργείων  του Παραρτήματος με αυτόματη ανοιγόμενη δίφυλλη θύρα με ελεγχόμενη πρόσβαση και την εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης ( CPV:31351000-1 ηλεκτρικοί αγωγοί για συστήματα ελέγχου πρόσβασης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6944,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)"  ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  09:00 Π.,Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

   

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

2-8-2018

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

2-8-2018

Φ119/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών συντήρησης του Ουρολογικού, του Κρατικού Παθολογικού τμήματος και της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής ( Α’ και Β’ τμήματος)  του Γ.Ν.Α.  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  (CPV: 45442100-8 Εργασίες Βαφής, 45422100-2 Ξυλουργικές Εργασίες), προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης ενός μηνός από την υπογραφή της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

    20/07/2018  

Φ111/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για εργασίες επισκευής και συντήρησης Παθολογικών, Αιματολογικών, Αιμορροφιλικών, Γαστρεντερολογικών κλινών του 8ου ορόφου κτιρίου του Νοσοκομείου (CPV: 50800000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης δυόμιση μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τηςκαι κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

    19/07/2018  

Φ112/2018 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό και στο ΩΡΛ ( ΤΕΠ και ΤΕΙ ) του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.818,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα  από την ημέρα υπογραφής της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 
    ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 25-7-2018  

Φ109/2018« Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων σε χώρους του Νοσοκομείου  (CPV:44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ      ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Β ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν παράτασης 25-7-2018

 

 

Φ32/2018 «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του υπ. αρ. Φ32/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφαλείας (Τεχνικός Ασφαλείας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 71317210-8) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

    05/07/2018  

Φ89/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:50750000-7) προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 27.200,00€) για ένα (1) έτος, με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης κατόπιν απόφασης ΔΣ  μεκριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

    09/07/2018  

Φ32/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφαλείας (Τεχνικός Ασφαλείας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», (CPV 71317210-8), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

    28/06/2018  

Φ99/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:50730000-1) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 28.794,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 28.794,00€ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

    28/06/2018  

Φ7/2018 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου συντηρητή μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD), LAMINARFLOWASALCYTOCABINET1200 για ένα (1) έτος με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα επιπλέον έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.678,40€ (CPV:50421000-2)

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

       

Φ25/2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και την 24ωρη τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45259000-7) για ένα (1) έτος, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα ακόμη έτος με απόφαση ΔΣ προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μεκριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

    7/06/2018  

Φ97/2018 «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού (CPV 33181500-7, Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών) για την κάλυψη των αναγκών του Νεφρολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 195.894,55€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 17:00μ.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

    11/06/2018  

Φ7/2018Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD) LAMINARFLOWASALCYTOCABINET1200 (CPV50421000-2) για ένα (1) έτος με δικαίωμα  μονομερούς  ετήσιας παράτασης για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.678,40 € συμπ/νου ΦΠΑ (2.678,40€ συμπ/νου ΦΠΑ δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    30/06/2018  

Φ 88/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών (τύπου splite) και την τοποθέτηση αυτών σε τμήματα του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» (CPV42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

    29/05/2018  

Φ68/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Υπερηχοκαρδιογράφου (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την Μονάδα Υπέρτασης της  Ά Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

    24/05/2018  

Φ67/2018 «Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρμανσης για τις ανάγκες του Χειρουργείου Καρδιάς του Νοσοκομείου (CPV33100000-1), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

    25/05/2018  

Φ60/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Μικροτόμου για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου (CPV: 33141620-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

     22/05/2018  

Φ66/2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. Φ66/2018 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.300,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (CPV:71314300-5) ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΠΕΜΠΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:12:00π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    12/05/2018  

Φ28/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ 55105) για την προμήθεια ενός μηχανήματος Ηλεκτροφυσιολογίας για την κάλυψη των αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 33141620-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 234.000,00 € με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

    10/05/2018  

Φ26/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:31200000-8) ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

    4/05/2018  

Φ52/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΝΑ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 4-4-18 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

    4/4/18  

Φ47/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρμανσης για τις ανάγκες του Χειρουργείου Καρδιάς του Νοσοκομείου (CPV 33100000-1), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 26/03/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

    26/03/2018  

Φ04/2018 «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια « ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες των κλινικών και των Μαγειρείων του Νοσοκομείου, με CPV 34928480-6 , συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 3.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ποσότητα τριάντα (30) τεμάχια και  με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 07/03/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    07/03/2018   

Φ29/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Κτιρίων του Νοσοκομείου με (CPV:71314300-5) για έξι (6) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 22/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ          

ΤΕΥΔ

    22/02/2018  

Φ30/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 54148) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων (CPV: 90524100-7) για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος, προϋπ/σας δαπάνης 500.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 12/03/2018 ΣΤΙΣ 17:00μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

    12/03/2018  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ,ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ,ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ,ΧΟΙΡΕΙΟ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟ,ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ(CPV33186000-7)&ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (CPV 33184100-4)ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       

Φ27/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επισκευή νοσοκομειακών κλινών και κομοδίνων σε  τμήματα του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV39157000-7 Μέρη Επίπλων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.240,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

    15/02/2018  

Φ8/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθειαστρωμάτων για τις ανάγκες τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου (CPV39143112-4), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.708,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 14/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ

    14/02/2018   

Φ3/2018 «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας (CPV90921000-9) για ένα (1) έτος και με δικαίωμα παράτασης έναν χρόνο επιπλέον για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.750,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (2.750,00€ συμπ/νου ΦΠΑ δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 07/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    07/02/2018  

Φ2/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 50784) «Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (CPV: 90911200-8) για τρείς (3) μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης 247.692,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 13/02/2018 ΣΤΙΣ 17:00μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

    13/02/2018  

Φ5/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ146/2003 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45000ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (79211200-8)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ30-1-2018 ΩΡΑ:10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ             

ΤΕΥΔ

       

Φ1/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 50743) «Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων στο Νοσοκομείο (CPV: 55321000-6) για έξι (6) μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης 95.640,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 30/01/2018 ΣΤΙΣ 17:00μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

    30/01/2018