Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί
Έτος Διακήρυξης Διαγωνισμού
A/A ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ TITΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
         

Φ98/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) μικροσκοπίων για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 38510000-3, Μικροσκόπια), διάρκειας σύμβασης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-09-2021, ΩΡΑ: 10:00π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 27-09-2021, ΩΡΑ: 11:00π.μ.

Φ96/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών διατροφής "ΑΡΤΟΙ & ΑΡΤΙΔΙΑ (CPV: 15612500-6 Προϊόντα αρτοποιίας)" για ένα (1) έτος και έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.505,782€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20-09-2021, ΩΡΑ: 09:00π.μ.

      

ΔΕΥΤΕΡΑ 20-09-2021, ΩΡΑ: 10:00π.μ.

Φ85/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Πληροφορικής) διάρκειας δύο μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.387,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 14-09-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 14-09-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ62/2021 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» (CPV: 39313000-9 Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός) προϋπολογισθείσας δαπάνης 71.565,98€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» διάρκειας δύο (2) μηνών».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-09-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-09-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ86/2021 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οφθαλμολογικού υλικού με συνοδό εξοπλισμό (CPV:33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.292,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 έτους και έως εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 31-08-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 31-08-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ82/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) εσωτερικού ελεγκτή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών και στελέχωσης της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκομείου, (CPV: 79212200-5, Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου), διάρκειας δύο (2) ετών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-08-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 30-08-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ91/2021 Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών διανομής γευμάτων στο Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" προς την εταιρεία MYSERVICES SECURITY AND FACILITY A.E.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 10-08-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 10-08-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ81/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 39717200-3, Συσκευές κλιματισμού), διάρκειας τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.463,20€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 03-08-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 03-08-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ79/2021 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του λογισμικού ΟRACLE standard edition 11g R2 database για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.292,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-7-2021 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 14-7-2021 ΩΡΑ: 10:00 π.μ

Φ53/2021 Διακήρυξη  επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών συρίγγων και βελόνων (CPV: 33141310-6, 33141320-9) για ένα έτος και ως εξάντλησης συμβατικών ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.106,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)     

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                                

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-06-2021 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-06-2021 ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ63/2021 Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ιματισμού (στολές)  της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου καθώς και στολών και υποδημάτων του προσωπικού εστίασης (CPV: 18110000-3 ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, 18800000-7 υποδήματα) ενός μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.717,048€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-06-2021 ΩΡΑ 12:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-06-2021 ΩΡΑ 13:00 π.μ.

Φ65/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού διαμόρφωσης βοηθητικών χώρων στο πατάρι του 2ου ορόφου του κτηρίου Γ για τις ανάγκες του τμήματος εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) (44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟY», προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.081,20€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ , διάρκειας ενός (1) μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14-06-2021

ΩΡΑ  10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14-06-2021

ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ64/2021 «Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια μηχανημάτων υποθερμίας/υπερθερμίας  (CPV: 33190000-8 - Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα) και μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας καρδιάς (CPV: 33186000-7 - Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας) ως συμπληρωματικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των κλινών ΜΕΘ της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προϋπολογισθείσας δαπάνης 228.160,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) μήνα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-06-2021

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-06-2021

ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ59/2021 Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων μεταφορών (αίματος, παραγώγων αίματος, μοσχευμάτων και λοιπού βιολογικού υλικού) [(CPV: 60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)] προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.558,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-06-2021

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-06-2021

ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ45/2021 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Κοχλιακών Μοσχευμάτων (CPV: 33185200-2 Κοχλιακά Μοσχεύματα), προϋπολογισθείσας δαπάνης 389.850,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 5-07-2021

ΩΡΑ 17:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-07-2021

ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ49/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) φορητών τροχήλατων ακτινολογικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της μονάδας COVID-19 και του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV: 33111000-1, Ακτινολογικά μηχανήματα) προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.720€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας ενός (1) μήνα)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021

ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-05-2021

ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ1/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες της Γραμματείας του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 30121200-5, Φωτοαντιγραφικές συσκευές), προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.740,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-05-2021, ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 31-05-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ28/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 106957) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φιαλών Αιμοκαλλιέργειας (CPV: 33696500-0, Αντιδραστήρια Εργαστηρίων) για την διενέργεια 26.350 εξετάσεων του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 143.100,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) έτους και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 01-06-2021, ΩΡΑ 17:00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 10-06-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ2/2021 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Οφθαλμολογικού Μικροσκοπίου (CPV: 33122000-1 Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός)  για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” διάρκειας τριών (3) μηνών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.800,00€ συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 19-5-2021 ΩΡΑ: 17:00 ΤΡΙΤΗ 25-5-2021 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ38/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού όπως (μη τοξικά υποκατάστατα αλκοολών και ξυλόλης), παραφίνη, κασέτες εγκλείσεως ιστών και φορμόλη, με δωρεάν παραχώρηση μηχανήματος επεξεργασίας και μονιμοποίησης ιστών (ιστοκινέτα), (CPV: 33910000-2, Όργανα και προμήθειες παθολογοανατομίας) για ένα (1) έτος και έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για το Παθολογοανατομικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-05-2021, ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-05-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ13/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 105938) «Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων του Νοσοκομείου, (CPV: 90524100-7, Υπηρεσίες Αποκομιδής Νοσοκομειακών Αποβλήτων) για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 500.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ PDF

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-05-2021, ΩΡΑ 17:00 μ.μ. ΤΡΙΤΗ 01-06-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ5/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 103262) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ηλεκτρολογική αναβάθμιση υποσταθμών του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 45315700-5, Εργασίες εγκατάστασης σταθμών ηλεκτρικών πινάκων) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-05-2021, ΩΡΑ 17:00 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-05-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ6/2021 (ΕΣΗΔΗΣ 89606) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Γαντιών (CPV: 18424300-0, Γάντια μιας χρήσης & CPV: 33141420-0, Χειρουργικά γάντια) για ένα έτος με δικαίωμα μονομερούς εξάμηνης παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 110.768,04€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (πλέον δικαιώματος 6μηνης προαίρεσης προϋπολογισμού 55.384,02€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 17-05-2021, ΩΡΑ 17:00 μ.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 24-05-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ21/2021 

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) σκηνωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Τμήματος (CPV:33100000-1 ιατρικές συσκευές) προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-4-2021

ΩΡΑ: 10:30 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-4-2021

ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ3/2021 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δεκατριών (13) Τροχήλατων Καροτσιών Νοσηλείας όπως και έξι (6) Τροχήλατων Τραπεζιών Νοσηλείας (CPV: 33192300-5 Ιατρική Επίπλωση εκτός από κλίνες και τράπεζες), για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού και του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διάρκειας ενός (1) μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.080€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22-04-2021

ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 22-04-2021

ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ143/2020 (ΕΣΗΔΗΣ 103153) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση σητών στα κτίρια Β’, Γ, Δ’ και Παραρτήματος του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CΡV: 44221000-5, Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη), διάρκειας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 77.252,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-01-2021, ΩΡΑ 17:00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 28-01-2021, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ129/2020 Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου των Χειρουργείων του Παραρτήματος με αυτόματη ανοιγόμενη δίφυλλη θύρα με ελεγχόμενη πρόσβαση και την εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης ( CPV: 31351000-1 ηλεκτρικοί αγωγοί για συστήματα ελέγχου πρόσβασης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.944,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14-1-2021

ΩΡΑ:10:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 14-1-2021

ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ131/2020
"Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) συμπληρωματικών συσκευών για την ολοκλήρωση ημιτελούς πύργου Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων (CPV: 33168000-5) για τις ανάγκες της Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μήνες και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13-1-2021

ΩΡΑ: 10:30 π.μ.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13-1-2021

ΩΡΑ:11:00 π.μ

Φ220/2020 "Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 50750000-7, Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.759,04€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 14-01-2021 ΩΡΑ 09:00π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 14-01-2021 ΩΡΑ 10:00π.μ.
Φ225/2020          

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) φορητών ηλεκτροχειρουργικών μονάδων ( Τour) αποτελούμενη από την κεντρική μονάδα, το ηλεκτρικό μοτέρ ( micromonitor) και χειρολαβές  ( CPV:33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική μονάδα) για τις ανάγκες των Κεντρικών Χειρουργείων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 12-1-2021

ΩΡΑ: 9:30 π.μ

ΤΡΙΤΗ 12-1-2021

ΩΡΑ: 10:00 π.μ

Φ208/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 71340000-3 ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού), ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες μηχανικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.067,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-12-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ214/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» [(CPV: 85121200-5), Ιατρικές Υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευόμενους Ιατρούς] συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.977,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14-12-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ103/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για την διενέργεια εξετάσεων ταυτοποίησης μικροβίων από το νουκλεινικό οξύ τους με την μέθοδο PCR πολλαπλών στόχων για το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.242,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 17-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ ΠΕΜΠΤΗ 15-12-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ73/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ιματισμού (στολές)  της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου καθώς και στολών και υποδημάτων του προσωπικού εστίασης (CPV: 18110000-3 ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, 18800000-7 υποδήματα) διάρκειας ενός μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.135,86€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 15-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 15-12-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ202/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλώσιμων ανοσολογικού αναλυτή ειδικών πρωτεϊνών καρδιακών δεικτών-οστεοπόρωσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος (CPV: 38434580-5 Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις) προϋπολογισθείσας δαπάνης 62.720,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-12-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ127/2020 (ΕΣΗΔΗΣ 95310) «Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ιματισμού του Νοσοκομείου, (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων) για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 191.350,48€ συμπ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα μονομερούς τετράμηνης παράτασης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΡΙΤΗ 22-12-2020, ΩΡΑ

17:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-1-2021, ΩΡΑ

11:00 π.μ.

Φ191/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την συντήρηση και 24ωρη τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου (CPV: 45259000-7, Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.505,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-12-2020, ΩΡΑ

10:00 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-12-2020, ΩΡΑ

11:00 π.μ.

Φ194/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου – Καρδιολογικής Μονάδας του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 44100000-1, Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη), για ένα (1) μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.504,40€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 8-12-2020, ΩΡΑ

10:00 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 8-12-2020, ΩΡΑ

11:00 π.μ.

Φ187/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (CPV: 79211200-8, Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών απολογισμών), για ένα (1) έτος και προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 7-12-2020, ΩΡΑ

10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 7-12-2020, ΩΡΑ

11:00 π.μ.

Φ206/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Πληροφορικής) διάρκειας δύο μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.880,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-12-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ193/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Δικτυακής υποδομής για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.632,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων πληροφορικής)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-10-2020           ΩΡΑ: 9:00 π.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-10-2020 ΩΡΑ:10:00 π.μ.

Φ81/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση μαρμαροποδιών και σκαλοπατιών σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου (CPV: 45000000-7, κατασκευαστικές εργασίες) διάρκειας τριών μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-10-2020 ΩΡΑ 10:00π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 5-10-2020 ΩΡΑ 11:00π.μ.

Φ130/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος προτεραιότητας στο Τ.Ε.Π (CPV:30200000-1), προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας ενός μήνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-10-2020 ΩΡΑ 9:00π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 5-10-2020 ΩΡΑ 9:30 π.μ.

Φ120/2020 Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (κωδικός ΟΠΣ 5044823) του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ.pdf

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΣΗΔΗΣ-ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-10-2020 ΩΡΑ 15:00 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-10-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ.

Φ74/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος αυτομάτου χρώσεως για τις ανάγκες του Κυτταρολογικού τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 33910000-2 ), προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.720,00€ συμ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας ένα (1) μήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 22-09-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 22-09-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ

Φ161/2020 Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της συντήρησης των ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 50730000-1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.552,01€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-09-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-09-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ163/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες μετά των υλικών για την μεταφορά - μετεγκατάσταση της μονάδας αυξημένης φροντίδας - τραύματος της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, προκειμένου να διατεθεί χώρος για την δημιουργία των νέων κλινών ΜΕΘ του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 50000000-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.438,93€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), διάρκειας ενός (1) μήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-09-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-09-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ126/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών από plexiglass σε διάφορα τμήματα του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε εξοπλισμό λόγω της αντιμετώπισης του COVID-19 (CPV 39299200-6, Γυαλί ασφαλείας), διάρκειας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.759,20€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 15-09-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 15-09-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ144/2020 Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της συντήρησης μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD) μάρκας Laminar Flow ASAL CYTOCABINET 1200 (CPV: 50421000-2, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.482,92€ πλέον ΦΠΑ, (πλέον δικαιώματος μονομερούς ετήσιας παράτασης 3.481,92€ πλέον ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-09-2020 ΩΡΑ: 13:00 μ.μ. ΠΕΜΠΤΗ 10-09-2020 ΩΡΑ: 13:30 μ.μ.

Φ153/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις εργασίες κατασκευής - διαμόρφωσης θαλάμων νοσηλείας Αιματολογικών Ασθενών σε χώρους του 2ου ορόφου Γ’ κτιρίου για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 98342000-2) προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.773,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας ένα (1) μήνα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-09-2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-09-2020 ΩΡΑ: 9:30 π.μ.

Φ148/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης (κτιριακές και ΗΜ) μετά των υλικών στον 8ο όροφο για την μεταφορά των θαλάμων-κλινών νοσηλείας της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής (CPV: 50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.460,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 31.570,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 μήνα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 01-09-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 01-09-2020 ΩΡΑ: 10:30 π.μ.

Φ152/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις εργασίες-ανακαινίσεις θαλάμων σε διάφορα τμήματα (Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Κρατικό Χειρουργικό Τμήμα, Κρατικό Παθολογικό Τμήμα) του Νοσοκομείου ΓΝΑ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" (CPV: 50700000-2, υπηρεσίες επισκευής και συντήρηρησης εγκατάστεσων κτιρίου), διάρκειας ενός μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.150,60€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 01-09-2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 01-09-2020 ΩΡΑ: 9:30 π.μ.

Φ98/2020 Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Φορητού Αναπνευστήρα (CPV: 33157400-9 Ιατρικές Αναπνευστικές Συσκευές) για τις ανάγκες της Μονάδας Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης (2) δύο μηνών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-8-2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-8-2020 ΩΡΑ:10:00

Φ136/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων μετά των απαραίτητων υλικών για χρωματισμούς σε διάφορους χώρους του νοσοκομείου (CPV: 44800000-8, Βαφές, βερνίκια και μαστίχες), προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, διάρκειας έξι (6) μηνών».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-8-2020 ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-8-2020 ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Φ95/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV 39717200-3, Συσκευές κλιματισμού), διάρκειας πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.116,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.

Φ6/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης των κλιμακοστασίων των Β’, Γ’ Δ’ κτιρίων και του Παραρτήματος Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.555,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τριών (3) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 09:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

Φ87/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της συντήρησης των ψυκτικών και κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 50730000-1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.552,01€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 7-7-2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ94/2020 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της συντήρησης μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD) μάρκας Laminar Flow ASAL CYTOCABINET 1200 (CPV: 50421000-2, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού) του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.482,92€ πλέον ΦΠΑ, (πλέον δικαιώματος μονομερούς ετήσιας παράτασης 3.481,92€ πλέον ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-7-2020 ΩΡΑ: 13:00 μ.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-7-2020 ΩΡΑ: 13:30 μ.μ.

Φ84/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και την εγκατάσταση των τριών (3) συστημάτων πυρανίχνευσης των κτηρίων Α,Γ,Δ ( Διατηρητέο, κτήριο 4ορ. και Οίκος Αδελφών) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ( 31625100-4 Συστήματα Πυρανίχνευσης), προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής                   ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2020 ΩΡΑ: 10:30 π.μ

Φ62/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης των Ιατρείων ΩΡΛ  ( ΤΕΠ και ΤΕΙ) του 1ου ορόφου του κτιρίου Β του ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) διάρκειας ενός μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 42.293,92 συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 2-7-2020 ΩΡΑ: 9:30 π. μ.

Φ113/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια για εξετάσεις Γενικής Ούρων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» για το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (CPV:33696700-2 Αντιδραστήρια ουρολογίας) προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας 1 έτους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ102/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας (CPV: 90921000-9) για ένα (1) έτος με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (εκ των οποίων 2.750,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 11:00π.μ.
Φ92/2020

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του λογισμικού ΟRACLE standard edition 11g R2 database για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.292,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

Φ4/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επισκευή βλαβών σε κλιματισμούς κρίσιμων χώρων (Μ.Ε.Θ., ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Α.Κ.Α., ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 42512000-8, Κλιματιστικές εγκαταστάσεις) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.509,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ76/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αντικατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο κτίριο “Οίκος Αδελφών” του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV 39340000-7, Εξοπλισμός δικτύου φυσικού αερίου), για ένα (1) μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.463,80€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ1/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στις κουζίνες διαφόρων κλινικών του Νοσοκομείου (CPV: 50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.002,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας ενός (1) μήνα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 26/05/2020 ΩΡΑ:10:00 π.μ. ΤΡΙΤΗ 26/05/2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ.

Φ36/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επέκταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης UPS στο Οφθαλμολογικό Χειρουργείο του κεντρικού κτηρίου και στα ΤΕΠ του τετραωρόφου και οχταωρόφου κτηρίου του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 31600000-2, Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός), διάρκειας πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15/05/2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/05/2020 ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Φ71/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών «Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού» (CPV: 39313000-9 Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός) προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.035,08€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» διάρκειας δύο (2) μηνών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5/2020 ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5/2020 στις 11:00 π.μ.

Διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 27 του ν.4633/2019

Διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων

       

Φ7/2020

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου των Χειρουργείων του Παραρτήματος με αυτόματη ανοιγόμενη δίφυλλη θύρα με ελεγχόμενη πρόσβαση και την εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόραση(CPV: 31351000-1 ηλεκτρικοί αγωγοί για συστήματα ελέγχου πρόσβασης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.944,00€ συμπερ. ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής   ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3/2020 ΩΡΑ: 9:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3/2020 στις 10:00 π.μ

Φ9/2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Οδοντιατρικού συγκροτήματος ( CPV: 33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί) διάρκειας ενός μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ( χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27-2-2020 ΩΡΑ: 9:00π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 27-2-2020 στις 10:00 π.μ

Φ210/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προμήθειας ενός χειρουργικού προβολέα στην αίθουσα 1 των Κεντρικών Χειρουργείων  του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV: 50420000-5) και διάρκειας σύμβασης ενός μήνα (Φ210 /2019)

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΩΡΑ: 9:30 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 στις 10:00 π.μ

Φ208/2019

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την αντικατάσταση μαρμαροποδιών και σκαλοπατιών σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου ( CPV 45000000-7 κατασκευαστικές εργασίες) διάρκειας τριών μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.052,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-12-2019 ΩΡΑ:10:00 πμ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-12-2019 ΩΡΑ:11:00 π.μ

Φ207/2019

Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης 2019 και 2020 συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής απογραφής ( CPV: 79212100-4) χρονικής διάρκειας δυο (2) ετών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΤΡΙΤΗ 3-12-2019 ΩΡΑ:9:00 π.μ

                                     

 

ΤΡΙΤΗ 3-12-2019 ΩΡΑ 9:30 π.μ

 

Φ96/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών/εργασιών αντικατάστασης υγρομονώσεων στις ταράτσες του Γ’ και Δ’ κτηρίου του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες) για ένα (1) μήνα, προϋπολογισθείσας 44.020,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 05-12-2019

ΣΤΙΣ 10:00π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 05-12-2019

ΣΤΙΣ 11:00π.μ.

Φ155/2019

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Κλιβάνου Αποστείρωσης στα Χειρουργεία του Παραρτήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». (CPV 33152000-0 Kλίβανος), διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης  93.000,00€ συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

TEYΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-11-2019

ΣΤΙΣ 17:00 μ.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2019 ΣΤΙΣ 11:ΟΟ π.μ.
Φ194/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 32 αδειών χρήσης του λειτουργικού συστήματος  WinSvrDCCore 2019 OLP 2 Lic NL Gov Corelic Qlfd ( CPV:72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής) διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.521,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019

ΣΤΙΣ 9:00 π.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019 ΣΤΙΣ 10:00 π.μ

Φ201/2019

«Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικών συσκευασιών συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 44617100-9, 19640000-4), διάρκειας δώδεκα (12) μηνών κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.901,46€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019

ΣΤΙΣ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019

ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

Φ6/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Δικτυακής υποδομής για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.632,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων πληροφορικής)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4-11-2019

ΣΤΙΣ 9:00 πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4-11-2019

ΣΤΙΣ 10:00 π.μ.

Φ192/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Laser λιθοτριψίας (CPV: 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 29-10-2019

ΣΤΙΣ 14:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2019

ΣΤΙΣ 12:00

Φ191/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) πλήρους συστήματος θερμοκαυτηρίασης και μονάδας αργού (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με διάρκεια σύμβασης 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 29-10-2019

ΣΤΙΣ 14:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2019

ΣΤΙΣ 11:00

Φ190/2019 «Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Φορητού Αναπνευστήρα (CPV: 33157400-9 Ιατρικές Αναπνευστικές Συσκευές) για τις ανάγκες της Μονάδας Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τριάντα (30) ημερών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 29-10-2019

ΣΤΙΣ 14:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2019

ΣΤΙΣ 10:00

Φ104/2019 «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του υπ. αρ Φ104/2019  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV: 50710000-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.356,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

&

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 14-10-2019

ΣΤΙΣ 17:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-10-2019

ΣΤΙΣ 10:00

Φ80/2019 "Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Θερμογραφικού χαρτιού ιατρικών οργάνων (CPV: 30197641-1, Θερμογραφικό χαρτί), Φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV: 30197643-5, Φωτοαντιγραφικό χαρτί), Μηχανογραφικού χαρτιού (CPV: 30199330-2, Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές ηλεκτρονικών χαρτιών), και Ετικετών (CPV: 30199760-5, Ετικέτες), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», για ένα έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.980,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17-10-2019

ΣΤΙΣ 10:00 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 17-10-2019

ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

Φ25/2019 (ΕΣΗΔΗΣ 73838) «Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ιματισμού του Νοσοκομείου, (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων) για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 191.350,48€ συμπ/νου ΦΠΑ, με δικαίωμα μονομερούς τετράμηνης παράτασης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24-10-2019

ΩΡΑ: 17:00MM

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2019

ΩΡΑ: 11:00Π.Μ.

Φ147/2019 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) συμπληρωματικών συσκευών για την ολοκλήρωση ημιτελούς πύργου Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων (CPV: 33168000-5) για τις ανάγκες της Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τριάντα ημέρες και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019

ΣΤΙΣ 11:00 π.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019

ΣΤΙΣ 11:30 π.μ

Φ146/2019 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Πληροφορικής) διάρκειας δύο μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019 ΣΤΙΣ 10:00 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019 ΣΤΙΣ 11:00 π.μ

Φ104/2019 (ΕΣΗΔΗΣ 77054) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV: 50710000-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.356,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019

ΩΡΑ: 17:00MM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-10-2019

ΩΡΑ: 11:00Π.Μ.

Φ104/2019 (ΕΣΗΔΗΣ 77054) Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV: 50710000-5) για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.356,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2019 ΩΡΑ: 17:00MM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-10-2019 ΩΡΑ: 11:00Π.Μ.

Φ28/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή και αντικατάσταση συλλεκτών ζεστού νερού και θέρμανσης με υλικό πολυπροπυλένιο στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.812,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 9:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 10:00 π.μ
Φ24/2019

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια νέας έκδοσης (version) λογισμικού VMware-vSphere (CPV 48000000-8 πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» διάρκειας ενός μήνα συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.373,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 10:00π.μ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 11:00π.μ

Φ154/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δυο (2) πλυντηρίων χειρουργικών εργαλείων για τις ανάγκες της Κεντρικής Αποστείρωσης και των Χειρουργείων του Παραρτήματος, διάρκειας ενός μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης  55.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV: 33100000-1 Ιατρικές Συσκευές)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 11:00πμ ΤΡΙΤΗ 1-10-2019 ΣΤΙΣ 12:00 π.μ

 Φ145/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρικών Θερμοθαλάμων συντήρησης θερμοκρασίας μαγειρεμένων τροφίμων στο Μαγειρείο και τις Κουζίνες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» [CPV: 39711420-9 (Συσκευές διατήρησης θερμών φαγητών)], συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.993,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΔΕΥΤΕΡΑ 30-09-2019 ΣΤΙΣ 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 30-09-2019 ΣΤΙΣ 11:00 π.μ.

Φ144/2019 «Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υποδημάτων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου ( CPV: 18800000-7) διάρκειας δυο μηνών και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΠΕΜΠΤΗ 19-9-2019 ΣΤΙΣ 9:00 π.μ ΠΕΜΠΤΗ 19-9-2019 ΣΤΙΣ 10:00 π.μ

Φ22/2019 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «αναλωσίμων υλικών για την χρώση-επικάλυψη των δειγμάτων (CPV: 33790000-4), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (μηχ/τος αυτόματης χρώσης-επικάλυψης)» για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με διάρκεια σύμβασης δυο (2) έτη από την υπογραφή της και μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ (WORD)

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής

Πέμπτη 19-09-2019

στις 14:00 μ.μ

Παρασκευή 20-09-2019

στις 10:00 π.μ

Φ103/2019 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) Φορητών Αναπνευστήρων (CPV: 33157400-9 Ιατρικές Αναπνευστικές Συσκευές) για τις ανάγκες των Μονάδων Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Εμφραγμάτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.498,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τριάντα (30) ημερών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ (WORD)

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής

Δευτέρα 09-09-2019

στις 11:00 π.μ

Δευτέρα 09-09-2019

στις 11:30 π.μ.

Φ140/2019 «Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 71340000-3) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.551,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ (WORD)

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής

Δευτέρα 09-09-2019

στις 09:00 π.μ

Δευτέρα 09-09-2019

στις 10:00 π.μ.

Φ139/2019 «Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 85121200-5)  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.977,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ (WORD)

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής

Δευτέρα 09-09-2019

στις 09:00 π.μ

Δευτέρα 09-09-2019

στις 10:00 π.μ.

Φ12/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων για δύο  (2) έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.516,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  (CPV:50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων πληροφορικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9/2019 έως και τις 9:00 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9/2019 στις 10:00 π.μ
Φ136/2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών/εργασιών διαμόρφωσης αίθουσας εγκατάστασης του νέου Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 TESLA widebore, προμήθειας Περιφέρειας Αττικής (Σύμβαση 79/2019) (CPV: 50000000-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σαράντα πέντε (45) ημερών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 3/9/2019 έως και τις 11:00 π. μ. ΤΡΙΤΗ 3/9/2019 στις 12.00 π. μ

Φ72/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV 50421000-2, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού), για ένα (1) έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (πλέον δικαιώματος μονομερούς ετήσιας παράτασης 12.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΡΙΤΗ 03-09-2019 έως και τις 10:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 03-09-2019 στις 11:00 π.μ

Φ73/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουπαστών και ανύψωσης κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια και τα πλατύσκαλα των κτιρίων του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 45000000-7, Κατασκευαστικές εργασίες) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας δύο (2) μηνών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-09-2019 έως και τις 10:00 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-09-2019 στις 11:00 π.μ

Φ79/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (CPV: 79211200-8, Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών απολογισμών), για ένα (1) έτος και προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-08-2019 έως και τις 10:00 π.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-08-2019  στις 11:00 π.μ
Φ97/2019 

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Τηλεφωνικού Κέντρου (CPV: 50334130-5) για δύο έτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ( βάσει τιμής)»

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2019 έως και τις 10:00 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-8-2019 στις 11:00 π.μ.

Φ85/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια απόλυτων φίλτρων και σακόφιλτρων για τους κεντρικούς κλιματισμούς του Νοσοκομείου διάρκειας δυο μηνών και προϋπολογισθείσας δαπάνης  10.852,85 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ( CPV:42512500-3 μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 1-8-2019 έως και τις 10:00 π.μ ΠΕΜΠΤΗ 1-8-2019 στις 11:00π.μ

Φ11/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υποδημάτων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου ( CPV: 18800000-7) διάρκειας δυο μηνών και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29-7--2019 έως και τις

9:00 π.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29-7-2019 στις

10:00π.μ

Φ101/2019 (ΕΣΗΔΗΣ 77050) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Κλιβάνου Αποστείρωσης στα Χειρουργεία του Παραρτήματος του Γ.Ν.Α. « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ( CPV 33152000-0 Kλίβανος), διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης  93.000,00€ συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/07/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 17:00M.M. ΤΡΙΤΗ 06-08-2019 ΣΤΙΣ 11:00Π.Μ.
 Φ102/2019

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) διάρκειας ενός μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.828,76 συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-7-2019

έως και τις 9:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ

Φ83/2019  «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «Αλκαλικές
Μπαταρίες» για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:31411000-0), διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.993,98€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-07-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 10:00π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22-07-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ.

Φ100/2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου τεχνικών εργασιών για την διαμόρφωση αίθουσας εγκατάστασης του νέου Στεφανιογραφικού Συγκροτήματος προμήθειας Περιφέρειας Αττικής (Σύμβαση 79/2019), διάρκειας 1,5 μηνός και προϋπολογισμού 24.700,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΤΡΙΤΗ 09-07-2019  έως και τις 14:00 μ.μ. ΤΡΙΤΗ 09-07-2019  έως και τις 14:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Φ84/2019 (ΕΣΗΔΗΣ 76180) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ανελκυστήρα (προσώπων) στο φανάρι του κλιμακοστασίου του 8όροφου κτηρίου του Γ.Ν.Α “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” (CPV: 42416100-6, Ανελκυστήρες), προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, διάρκειας πέντε (5) μηνών». ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 10/07/2019 ΣΤΙΣ 17:00μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ.1

ΜΕΛΕΤΗ.2

ΜΕΛΕΤΗ.3

ΤΕΥΔ.doc

ΤΕΥΔ.pdf

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.07.2019 και ώρα 17:00μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.07.2019 και ώρα 17:00μμ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.07.2019 και ώρα 11:00πμ

ΤΡΙΤΗ 16.07.2019 και ώρα 11:00πμ

Φ27/2019 

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός μπόϊλερ νερού για το Παράρτημα του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης 8432,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΔΕΥΤΕΡΑ 1-7-2019 έως και τις 9:30 π.μ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-7-2019 στις 10:00 π.μ
Φ82/2019  

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  για την αντικατάσταση μαρμαροποδιών και σκαλοπατιών σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου ( CPV 45000000-7 κατασκευαστικές εργασίες) διάρκειας τριών μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.052,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2019  έως και τις 11:00 π.μ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2019  στις 11:00 π.μ

Φ29/2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επτά πλυντηρίων πιάτων επαγγελματικού τύπου σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου  ( CPV: 42959000-3 πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου) διάρκειας ενός μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.532,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2019  έως και τις 9:00 π.μ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-2019 στις 10:00 π.μ
Φ30/2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός κλιβάνου αποστείρωσης ατμού – τύπου κασέτας  για το ΩΡΛ ιατρείο του Νοσοκομείου ( CPV:33152000-0 Κλίβανος) διάρκειας ενός μήνα και προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΤΡΙΤΗ 25-6-2019 έως και τις 9:00 π.μ ΤΡΙΤΗ 25-6-2019 στις 10:00 π.μ
Φ188/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και την εγκατάσταση των τριών (3) συστημάτων πυρανίχνευσης των κτιρίων Α,Γ,Δ ( Διατηρητέο, κτίριο 4ωρ. και Οίκος Αδελφών) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ( 31625100-4 Συστήματα Πυρανίχνευσης), διάρκειας έξι  μηνών  και προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ( χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Δευτέρα 24-06-2019 έως και τις 10:00π.μ. Δευτέρα 24-06-2019 στις 11:00π.μ.

 

Φ19/2019

««Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικών συσκευασιών συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 44617100-9, 19640000-4 ), διάρκειας δώδεκα (12) μηνών κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.315,06€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Δευτέρα 24-06-2019 έως και τις 09:00π.μ. Δευτέρα 24-06-2019 στις 10:00π.μ.
Φ82/2019  

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  για την αντικατάσταση μαρμαροποδιών και σκαλοπατιών σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου ( CPV 45000000-7 κατασκευαστικές εργασίες) διάρκειας τριών μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.052,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

»

 

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Πέμπτη 20-6-2019 έως και τις 10:00π.μ Πέμπτη 20-6-2019 στις 11:00π.μ.
Φ78/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 71340000-3) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.551,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Παρασκευή 14-06-2019 εως και τις 14:00μ.μ. Τρίτη 18-06-2019 στις 11:00π.μ.
Φ77/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 85121200-5)  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.977,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Παρασκευή 14-06-2019 εως και τις 14:00μ.μ. Τρίτη 18-06-2019 στις 11:00π.μ.

Φ9/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αντικατάσταση κατεστραμμένης δεξαμενής πυρόσβεσης (Νο 3) του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 44611500-1, Δεξαμενές νερού) για ένα (1) μήνα, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.500,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΤΕΤΑΡΤΗ 19-06-2019 στις 10:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 19-06-2019 στις 11:00

Φ70/2019 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός (1) εσωτερικού ελεγκτή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών και στελέχωσης της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου του Νοσοκομείου, (CPV: 79212200-5, Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου), διάρκειας δύο (2) ετών και προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΤΡΙΤΗ 18-06-2019 στις 10:00 ΤΡΙΤΗ 18-06-2019 στις 11:00

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την επισκευή  και συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 45259000-7, Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων) για ένα (1) έτος με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.762,70€ συμπ/νου ΦΠΑ (δικαίωμα προαίρεσης 6.762,70€ συμπ/νου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΠΕΜΠΤΗ 13-6-2019 στις 10:00 ΠΕΜΠΤΗ 13-6-2019 στις 10:30

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση του λογισμικού ORACLE standard edition 11g R2 database για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.408,00 συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) ( CPV: 50324100-3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ΔΕΥΤΕΡΑ 10-6-2019 στις 9:30 ΔΕΥΤΕΡΑ 10-6-2019 στις 10:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων-μελετών προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος (1) έτος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Τετάρτη 12-6-2019 στις 9:00  

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών πλύσης ιματισμού του Νοσοκομείου, κατόπιν έρευνας αγοράς, για την κάλυψη των τρίμηνων αναγκών του (CPV: 98312000-3, Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Δευτέρα 01/04/2019 στις 12:00  

Φ1/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) Χειρουργικής Διαθερμίας (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Τρίτη 05/03/2019 στις 10:00π.μ. Τρίτη 05/03/2019 στις 11:00π.μ.

Φ5/2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την προμήθεια στολών και λοιπών εξαρτημάτων για το προσωπικό φύλαξης του Νοσοκομείου ( CPV: 18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, 35815100-1 Αλεξίσφαιρα γιλέκα) προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.877,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ : 10:00 π.μ.

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 30-1-2019 10:00 π.μ 30-1-2019 10:00 π.μ

Φ141/2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την προμήθεια Θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος αυτόματης κοπής και σφράγισης για τις ανάγκες του Τμήματος Αποστείρωσης, (CPV: 33190000-8 διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα) προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.861,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 11:00 π.μ

Στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 17-12-2018  11:00 π.μ 17-12-2018 11:00 π.μ.

Φ193/2018  Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης του Νοσοκομείου για τη σύνταξη τεχνικού φακέλου (“τεχνική ωρίμανση”) στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων-παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση Α.Π.Ε. σε Νοσοκομεία για ένα (1) μήνα προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (CPV:71314000-2 υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

  16-11-2018 10:00π.μ. 16-11-2018 10:00π.μ.

Φ191 Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την ανάδειξη δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της οικονομικής χρήσης 2018, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης παρουσίας και ελέγχου της φυσικής απογραφή   (CPV 79212100-4) χρονικής διάρκειας ενός έτους και προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:9:00π.μ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-11-2018

ΩΡΑ:9:00 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-11-2018

ΩΡΑ:9:00 π.μ

       

Φ129/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 57634, 57636, 57637, 57638, 57639, 57640) "Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Διατροφής για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, προϋπ/σας δαπάνης 569.182,20 € συμπ/νου Φ.Π.Α με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή δηλ. τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη εκτός διατίμησης και την υπολογιζόμενη τιμή με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης κατά την μέρα παράδοσης, για τα είδη που εντάσσονται στο Δελτίο Τιμών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015"

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018 και ώρα 17:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 03/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Φ128/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 51789) "Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111000-5)” για ένα (1) έτος και έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 345.685,98 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015"

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018 και ώρα 17:00 ΤΡΙΤΗ 04/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Φ114/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 65141) "Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων (CPV: 33184500-8) για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης της συμβατικής ποσότητας, προυπ/σας δαπάνης 594.748,80 € συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015"


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/2018 και ώρα 17:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια διαφόρου υγειονομικού υλικού, κατόπιν έρευνας αγοράς, για την κάλυψη των τρίμηνων αναγκών του Τμήματος Χειρουργικής Θώρακα (CPV: 33186000-7, 33184100-4)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΡΙΤΗ 18/09/2018 ΚΑΙ

ΩΡΑ 14:00

 

Φ134/2018

«Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για εργασίες επισκευής και συντήρησης Παθολογικών, Αιματολογικών, Αιμορροφιλικών, Γαστρεντερολογικών κλινών του 8ου ορόφου κτιρίου του Νοσοκομείου (CPV: 50800000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης δυόμιση μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

10:00 ΠΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

10:30 ΠΜ

Φ135/2018

« Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων σε χώρους του Νοσοκομείου (CPV:44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

9:00 ΠΜ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

9:30 ΠΜ

Φ136/2018

«Διακήρυξη συνοπτικού  επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό και το ΩΡΛ ( ΤΕΠ και ΤΕΙ ) του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.818,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα  από την ημέρα υπογραφής της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

11:00 ΠΜ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ

11:30 ΠΜ

Φ125/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Ή ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/08/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΜ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/08/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΜΜ

Φ111/2018 «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του υπ. αρ. Φ111/2018 για εργασίες επισκευής και συντήρησης Παθολογικών, Αιματολογικών, Αιμορροφιλικών, Γαστρεντερολογικών κλινών του 8ου ορόφου κτιρίου του Νοσοκομείου (CPV: 50800000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης δυόμιση μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

Φ122/2018

«Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) αυτόματου πλυντηρίου απολυμαντή ενδοσκοπίων με θερμοχημική επεξεργασία μιας θέσεως (CPV33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την κάλυψη των αναγκών του Γαστρεντερολογικού τμήματος του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:30

Φ121/2018

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου (CPV:50710000-5) για έξι (6) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μεκριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΠΕΜΠΤΗ 26-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30
Φ113/2018

"Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου των Χειρουργείων  του Παραρτήματος με αυτόματη ανοιγόμενη δίφυλλη θύρα με ελεγχόμενη πρόσβαση και την εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης ( CPV:31351000-1 ηλεκτρικοί αγωγοί για συστήματα ελέγχου πρόσβασης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 6944,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)"  ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  09:00 Π.,Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

2-8-2018

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

2-8-2018

Φ119/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών συντήρησης του Ουρολογικού, του Κρατικού Παθολογικού τμήματος και της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής ( Α’ και Β’ τμήματος)  του Γ.Ν.Α.  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  (CPV: 45442100-8 Εργασίες Βαφής, 45422100-2 Ξυλουργικές Εργασίες), προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης ενός μηνός από την υπογραφή της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  20/07/2018  

Φ111/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για εργασίες επισκευής και συντήρησης Παθολογικών, Αιματολογικών, Αιμορροφιλικών, Γαστρεντερολογικών κλινών του 8ου ορόφου κτιρίου του Νοσοκομείου (CPV: 50800000-3), προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης δυόμιση μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τηςκαι κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  19/07/2018  

Φ112/2018 «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης στο Γναθοχειρουργικό και στο ΩΡΛ ( ΤΕΠ και ΤΕΙ ) του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης) προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.818,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας σύμβασης ενός (1) μήνα  από την ημέρα υπογραφής της και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 25-7-2018  

Φ109/2018« Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση των επενδύσεων δαπέδων σε χώρους του Νοσοκομείου  (CPV:44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ      ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Β ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν παράτασης 25-7-2018

 

 

Φ32/2018 «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του υπ. αρ. Φ32/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφαλείας (Τεχνικός Ασφαλείας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 71317210-8) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  05/07/2018  

Φ89/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:50750000-7) προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (πλέον δικαιώματος προαίρεσης 27.200,00€) για ένα (1) έτος, με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης κατόπιν απόφασης ΔΣ  μεκριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  09/07/2018  

Φ32/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφαλείας (Τεχνικός Ασφαλείας) για ένα (1) έτος στο Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», (CPV 71317210-8), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  28/06/2018  

Φ99/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:50730000-1) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 28.794,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 28.794,00€ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  28/06/2018  

Φ7/2018 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου συντηρητή μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD), LAMINARFLOWASALCYTOCABINET1200 για ένα (1) έτος με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα επιπλέον έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.678,40€ (CPV:50421000-2)

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

     

Φ25/2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και την 24ωρη τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:45259000-7) για ένα (1) έτος, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα ακόμη έτος με απόφαση ΔΣ προϋπολογισθείσας δαπάνης 26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μεκριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  7/06/2018  

Φ97/2018 «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού (CPV 33181500-7, Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών) για την κάλυψη των αναγκών του Νεφρολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 195.894,55€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 17:00μ.μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ WORD

ΤΕΥΔ PDF

  11/06/2018  

Φ7/2018Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων (HOOD) LAMINARFLOWASALCYTOCABINET1200 (CPV50421000-2) για ένα (1) έτος με δικαίωμα  μονομερούς  ετήσιας παράτασης για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.678,40 € συμπ/νου ΦΠΑ (2.678,40€ συμπ/νου ΦΠΑ δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  30/06/2018  

Φ 88/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών (τύπου splite) και την τοποθέτηση αυτών σε τμήματα του Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο» (CPV42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  29/05/2018  

Φ68/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Υπερηχοκαρδιογράφου (CPV 33141620-2 Ιατρικοί Εξοπλισμοί) για την Μονάδα Υπέρτασης της  Ά Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  24/05/2018  

Φ67/2018 «Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρμανσης για τις ανάγκες του Χειρουργείου Καρδιάς του Νοσοκομείου (CPV33100000-1), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  25/05/2018  

Φ60/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) Μικροτόμου για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου (CPV: 33141620-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ: 10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

   22/05/2018  

Φ66/2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. Φ66/2018 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.300,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (CPV:71314300-5) ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΠΕΜΠΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:12:00π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  12/05/2018  

Φ28/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΣΗΔΗΣ 55105) για την προμήθεια ενός μηχανήματος Ηλεκτροφυσιολογίας για την κάλυψη των αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV: 33141620-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 234.000,00 € με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  10/05/2018  

Φ26/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV:31200000-8) ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ:10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  4/05/2018  

Φ52/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΝΑ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 4-4-18 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  4/4/18  

Φ47/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μιας (1) Μονάδας Ψύξης-Θέρμανσης για τις ανάγκες του Χειρουργείου Καρδιάς του Νοσοκομείου (CPV 33100000-1), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 26/03/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  26/03/2018  

Φ04/2018 «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια « ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες των κλινικών και των Μαγειρείων του Νοσοκομείου, με CPV 34928480-6 , συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 3.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ποσότητα τριάντα (30) τεμάχια και  με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 07/03/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  07/03/2018   

Φ29/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Κτιρίων του Νοσοκομείου με (CPV:71314300-5) για έξι (6) μήνες, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 22/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ          

ΤΕΥΔ

  22/02/2018  

Φ30/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 54148) «Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των νοσοκομειακών επικίνδυνων αποβλήτων (CPV: 90524100-7) για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος, προϋπ/σας δαπάνης 500.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 12/03/2018 ΣΤΙΣ 17:00μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  12/03/2018  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ,ΣΕΤ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ,ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ,ΧΟΙΡΕΙΟ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟ,ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ(CPV33186000-7)&ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (CPV 33184100-4)ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     

Φ27/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επισκευή νοσοκομειακών κλινών και κομοδίνων σε  τμήματα του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV39157000-7 Μέρη Επίπλων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.240,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 15/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  15/02/2018  

Φ8/2018 «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθειαστρωμάτων για τις ανάγκες τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου (CPV39143112-4), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.708,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 14/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ

  14/02/2018   

Φ3/2018 «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας (CPV90921000-9) για ένα (1) έτος και με δικαίωμα παράτασης έναν χρόνο επιπλέον για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.750,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (2.750,00€ συμπ/νου ΦΠΑ δικαίωμα προαίρεσης) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 07/02/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  07/02/2018  

Φ2/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 50784) «Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (CPV: 90911200-8) για τρείς (3) μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης 247.692,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 13/02/2018 ΣΤΙΣ 17:00μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  13/02/2018  

Φ5/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ146/2003 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45000ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (79211200-8)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ30-1-2018 ΩΡΑ:10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ             

ΤΕΥΔ

     

Φ1/2018 (ΕΣΗΔΗΣ 50743) «Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διανομής γευμάτων στο Νοσοκομείο (CPV: 55321000-6) για έξι (6) μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης 95.640,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 30/01/2018 ΣΤΙΣ 17:00μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

  30/01/2018